Nowe władze i nowe cele PKD

Zbigniew Kotlarek został ponownie wybrany na prezesa Zarządu PKD. Wybrano także nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2020-2025.

W skład Zarządu stowarzyszenia, oprócz prezesa Kotlarka, wybrano: dr hab. inż. Janusza Bohatkiewicza, profesora Politechniki Lubelskiej, dr inż. Igora Ruttmara, prezesa Instytutu Badań Technicznych TPA oraz Zbigniewa Tabora, dyrektora ZDW w Katowicach, przewodniczącego Konwentu Dyrektorów ZDW – jako trzech wiceprezesów. Członkami Zarządu zostali: Aleksandra Cybulska, delegat techniczny PIARC; Waldemar Królikowski, dyrektor ZDW w Olsztynie, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor naczelny IBDiM, Marek Rytlewski, prezes Zarządu Transprojektu Gdańskiego i dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Obradujące 16 września w Warszawie Walne Zebranie Członków stowarzyszenia powołało także Komisję Rewizyjną w składzie: Dariusz Skowroński – przewodniczący, Kamila Chudzik i Lesław Kmieć – wiceprzewodniczący oraz: Małgorzata Drożdżyńska-Dudzińska i Dariusz Sieluk – członkowie.

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie miało obradować w marcu, ale musiało zostać przeniesione z uwagi na pandemię i wprowadzony wówczas zakaz zgromadzeń. Przeniesione na wrzesień obradowało z zachowaniem zalecanych rygorów sanitarnych. Zebranie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Z uwagi na upływ kadencji władz wybranych na okres 2015-2020, zebranie było okazją do podsumowania tego okresu w działalności stowarzyszenia. W roku 2017 przyjęliśmy – przypomniał prezes Zb. Kotlarek – strategię działań nazwaną „Kongres 2025”. Data w tytule nie była przypadkowa, oznacza ona bowiem stulecie powstania Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych, za którego kontynuatora się uważamy. W strategii założono osiągnięcie w roku 2020 kamienia milowego w postaci nowej pozycji PKD.

Do tego czasu Polski Kongres Drogowy miał się stać:

A. Międzynarodowo uznanym reprezentantem polskiego środowiska drogowego.

B. Opiniotwórczym przedstawicielem środowiska drogowego, zwłaszcza w sprawach techniki i technologii

C. Głównym partnerem władz politycznych w sprawach dotyczących administracji drogowej.

D. Dobrze rozpoznawalną marką we wszystkich pokoleniach drogowców, w tym najmłodszych

E. Silną i dobrze postrzeganą organizacją

Myślę, że dziś możemy powiedzieć, że zdecydowaną większość zakładanych celów osiągnęliśmy – podsumował prezes Kotlarek.

PKD jako organizacja wiedzy

Wystąpienie programowe nowego Zarządu również operowało horyzontem najbliższych kilku lat. Kierunek działań w tym czasie da się streścić w haśle „PKD jako organizacja wiedzy” – powiedział wiceprezes Zarządu i przewodniczący Rady Programowej prof. Janusz Bohatkiewicz. Chcemy być liderem w zakresie współpracy i wymiany wiedzy, doświadczeń oraz nowoczesnych rozwiązań spełniających zasady zrównoważonego rozwoju w drogownictwie. Zwieńczeniem tych działań powinien stać się „Kongres Stulecia”, albo w rocznice powstania stowarzyszenia albo I Polskiego Kongresu Drogowego, który zebrał się w roku 1928.

Realizacja tej wizji będzie wymagać stałego rozwoju narzędzi przekazu doświadczeń i wiedzy oraz ścisłej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Infrastruktury Sejmu RP, administracją drogową z GDDKiA na czele, IBDiM i ośrodkami badawczymi. Jako Komitet Narodowy PIARC będziemy także korzystać z zasobów wiedzy tej organizacji i jej Komitetów Technicznych.

Przykładem takiej współpracy jest prowadzenie na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury konsultacji nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie. Wspomaganie procesu zmian Wytycznych Rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury byłoby zadaniem stałych Komitetów Technicznych.

W przyjętej uchwali członkowie stowarzyszenia obecni na zebraniu zatwierdzili takie kierunki działalności na najbliższy okres.

Polecane artykuły

Drogi dla pieszych (chodniki) to przykład nawierzchni dla ruchu lekkiego. Fot. domena publiczna

Rekomendowane nawierzchnie dla ruchu lekkiego i skrzyżowań

Na zakończenie konsultacji drogowej części nowych Wzorców i standardów zaprezentowane zostały projekty wytycznych dla nawierzchni dla ruchu lekkiego oraz utrzymania dróg samorządowych

Infrastruktura drogowa a przyszłość nowej mobilności

Dostosowanie infrastruktury drogowej jest warunkiem koniecznym dla nowej mobilności – to przesłanie konferencji, która odbyła się 14 października, pod auspicjami Parlamentu Europejskiego.

Jak zmienią się trasy dla rowerów?

Prędkość do projektowania, poszerzenia na łukach, wymagania widoczności i zasady uspokojenia ruchu rowerowego – to część nowych rozwiązań, zawartych w Wytycznych projektowania tras dla rowerów.