16 września – nowy termin Walnego Zebrania Członków PKD

16 września w Warszawie odbędzie się Walne Zebranie Członków PKD, przeniesione z dnia 19 marca z powodu pandemii koronawirusa – postanowił obradujący zdalnie Zarząd stowarzyszenia.

Zebranie obradować będzie w reżimie sanitarnym, obowiązującym w dniu jego przeprowadzenia. Obecnie obowiązują szczególne wytyczne dla organizatorów i uczestników spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów, z którymi można zapoznać się w tym miejscu.. Miejsce odbycia zebrania zostanie podane w terminie późniejszym.

Walne Zebranie dokona wyboru nowych władz PKD na pięcioletnią kadencję. W proponowanym porządku obrad, poza wyborem Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i członków, a także Komisji Rewizyjnej, są zmiany w Statucie, wynikające z doświadczeń z 15-letniej działalności reaktywowanego stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad:

 • 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków,
 • 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
 • 3. Przyjęcie porządku obrad,
 • 4. Wybór Komisji: Mandatowo - Skrutacyjnej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków,
 • 5. Sprawdzenie listy obecności, prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019,
 • 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania Komisji za rok 2019 oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 • 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
 • b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2019 rok,
 • c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok,
 • d. udzielenia absolutorium Zarządowi,
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu stowarzyszenia
 • 10. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu oraz liczby członków Komisji Rewizyjnej w kadencji 2020-2025
 • 12. Wybór wiceprzewodniczących Zarządu
 • 13. Wybór członków Zarządu
 • 14. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • 15. Wybór wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej
 • 16. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
 • 17. Przedstawienie przez Zarząd planów działalności Stowarzyszenia na rok 2020
 • 18. Przedstawienie przez Zarząd planu finansowego na rok 2020
 • 19. Dyskusja
 • 20. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • e. Wyboru Zarządu na kadencję 2020-2025
 • f. wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencję 2020-2025
 • g. przyjęcia planów działalności Stowarzyszenia na rok 2020,
 • h. przyjęcia planu finansowego na rok 2020
 • 21. Wolne wnioski
 • 22. Sprawozdanie z prac Komisji Uchwał i Wniosków
 • 23. Zamknięcie obrad Zebrania.

W pierwotnym terminie 19 marca Zebranie nie mogło się odbyć z powodu wybuchu pandemii. Zarząd odwołał Walne Zebranie Członków, a na podstawie upoważnień nadesłanych przez członków postanowiono, że organy statutowe stowarzyszenia będą działać nadal w dotychczasowym składzie do czasu odbycia WZC.

Polecane artykuły

Materiały z Kongresu Zimowego PIARC w Gdańsku

PIARC udostępnił komplet materiałów z 15. Zimowego Kongresu Drogowego, który odbył się w Gdańsku. Był to pierwszy Kongres tej rangi w Polsce i jednocześnie ostatni w tej formule.

Komu COVID-19 ocali życie?

Temat nr 1 na całym świecie w roku 2020 – pandemia koronawirusa - może pomóc w zwiększeniu świadomości skali zagrożeń jakie dla człowieka rodzą wypadki na drogach – uważa Rob McInerney z iRAP.

rozwój ruchu rowerowego wymaga inwestycji w infrastrukturę. Fot. ZDW Kraków

V4 stawia na rowery

Zmiany w mobilności spowodowane pandemią są szansą na rozwój komunikacji i turystyki rowerowej – takie było zgodne zdanie prelegentów międzynarodowego webinaru, który odbył się 22 lipca.