KONSULTACJE_MI_RODO

KONSULTACJE WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH MI - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy z siedzibą w Warszawie (03-301), przy ul. Jagiellońskiej 80, tel. 22 675 08 15 / 0 605 200 214; biuro@kongresdrogowy.pl, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury, której przedmiotem jest przygotowanie i przeprowadzenia webinariów w zakresie promocji i konsultacji nowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie i nie będą udostępniane w celach innych lub na korzyść osób trzecich;

3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

4. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w webinarium;

5. posiada Pani/Pan prawo do:

· żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

· wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

· przenoszenia danych,

· wniesienia skargi do organu nadzorczego,

· cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy w Warszawie, ul. Jagiellońska 80. Administrator oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Stosowane środki ochrony danych osobowych są zgodne z przepisami RODO i zapewniają stopień bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka związanego z naruszeniem praw lub wolności osób, których dane dotyczą;

8. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do końca obowiązywania umowy o prowadzeniu konsultacji, tj. 16.12.2020r.