Regulamin

Regulamin uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy

§1

Postanowienia Ogólne

Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

"elektroniczne potwierdzenie rejestracji" oznacza indywidualną zgodę na udział w konferencji;

"służby porządkowe" i "służby informacyjne" oznacza osoby wyznaczone do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w konferencji, w tym do kontroli uprawnień uczestników konferencji do wstępu na teren konferencji.

"teren konferencji" oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest konferencja.

"uczestnik konferencji" lub "uczestnik" oznacza osobę uczestniczącą w konferencji na podstawie elektronicznego potwierdzenia rejestracji lub zaproszenia.

§2

Warunki uczestnictwa

Uczestnik konferencji poprzez wysłanie zgłoszenia online

  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania oraz że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w tej części jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§3

Przepisy porządkowe

Uczestnicy konferencji są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących w miejscu konferencji.

Uczestnicy konferencji mogą przebywać na terenie konferencji tylko w godzinach otwarcia oznaczonych przez Organizatora. Zabronione jest prowadzenie przez uczestników konferencji jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

W miejscu organizowanego wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego.

§4

Odpowiedzialność za szkody

Uczestnicy konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty).

§5

Przepisy końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody uczestnika.

Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego wydarzenia.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.

W przypadku sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim.

Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.