Komitety

Komitety techniczne stanowią jedną z podstawowych form aktywności Polskiego Kongresu Drogowego. W ich skład wchodzą członkowie Kongresu, specjalizujący się w określonej tematyce. Bazując na ich eksperckiej wiedzy, Komitety zajmują się opracowywaniem stanowisk i opinii Stowarzyszenia na temat najistotniejszych spraw dotyczących drogownictwa oraz funkcjonowania transportu drogowego.


W Polskim Kongresie Drogowym działa obecnie 7 komitetów technicznych. Wzrastające znaczenie kwestii ekologicznych w budownictwie drogowym sprawia, że narodziła sie inicjatywa powołania następnego Komitetu, zajmującego się problematyką ochrony środowiska w kontekście drogownictwa.


K1. Komitet Rozwoju Infrastruktury Drogowej
1. strategie rozwoju sieci drogowych,
2. planowanie zadan drogowych i mostowych,
3. przygotowanie inwestycji,
4. realizacja inwestycji.

K2. Komitet Bezpieczenstwa Ruchu
1. bezpieczeństwo ruchu drogowego,
2. systemy informacji drogowej,
3. badanie opinii użytkowników dróg.

K3. Komitet Administracji Dróg Samorządowych i Krajowych
1. organizacja zarządzania drogami,
2. współpraca instytucjonalna,
3. procedury administracyjne,
4. współpraca z mediami.

K4. Komitet Regulacji Prawnych i Finansowych
1. ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące drogownictwa,
2. przepisy i zalecenia techniczne,
3. zasady i źródła finansowania dróg,
4. przetargi publiczne.

K5. Komitet Techniki Drogowej i Nauki
1. rozwój naukowo-techniczny w drogownictwie,
2. normy i standardy drogowe i mostowe,
3. edukacja podstawowa i uzupełniająca,
4. uprawnienia.

K6. Komitet Utrzymania Dróg
1. przepisy i zasady utrzymania dróg,
2. technologie utrzymania dróg i mostów,
3. systemy zarządzania drogami i mostami.

K7. Komitet Materiałów Drogowych
1. normy, przepisy i zalecenia wobec materiałów stosowanych do budowy dróg,
2. wpływ materiałów drogowych na technikę i technologię budowy dróg,
3. monitoring rodzajowo - ilościowy zapotrzebowania i produkcji materiałów do budowy
dróg,
4. informacja i edukacja o stosowanych materiałach drogowych,
5. zbieranie opinii projektantów i wykonawców drogowych w zakresie stosowanych
materiałów drogowych,
6. bariery i utrudnienia w masowym przewozie materiałów drogowych.