Statut

Statut Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólneArt. 1
 1. Stowarzyszenie "Polski Kongres Drogowy" zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, powołanym dla realizacji celów określonych w niniejszym statucie.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie postanowień niniejszego Statutu oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Art. 2
 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego.
Art. 3
 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. integracja środowiska drogowego;
  2. reprezentowanie środowiska drogowego wobec podmiotów publicznych i innych;
  3. działanie na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządu zawodowego;
  2. przedstawianie opinii, stanowisk, ekspertyz;
  3. prowadzenie placówek oświatowych na wszystkich poziomach kształcenia;
  4. organizowanie konferencji, seminariów, kursów, szkoleń, warsztatów, prelekcji, wykładów, wystaw i konkursów;
  5. współpracę z osobami i organizacjami, w tym również zagranicznymi i międzynarodowymi;
  6. prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej, wydawniczej i medialnej;
  7. badanie i wdrażanie nowoczesnych materiałów, technologii, konstrukcji i systemów zarządzania;
  8. inicjowanie, organizowanie i wspieranie programów badawczych i wdrożeniowych;
  9. współdziałanie w przygotowaniu i realizacji miedzynarodowych projektów;
  10. tworzenie i przystępowanie do innych organizacji i spółek.
Art. 4
Stowarzyszenie prowadzi Księgę Honorową Donatorów, do której wpisuje się donatorów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Stowarzyszenia.
Art. 5

Stowarzyszenie może ustanowić medale honorowe i inne wyróżnienia, które będą przyznawane osobom i organizacjom zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia.Art. 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, których cele działalności nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ II
Członkowie Stowarzyszenia, Prawa i ObowiązkiArt. 7
 1. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna.
 2. Wyróżnia się trzy kategorie członków Stowarzyszenia:
  1. członkowie zwyczajni;
  2. członkowie honorowi;
  3. członkowie wspierający.
 3. Członkostwo zwyczajne oraz członkostwo wspierające nabywa się wraz z wpisaniem przez Zarząd na listę członków Stowarzyszenia z zaznaczeniem rodzaju członkostwa:
  1. po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia;
  2. po zapoznaniu się ze Statutem i uiszczeniu składki członkowskiej;
  3. po uzyskaniu rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia, w tym co najmniej jednego członka założyciela.
 4. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo przyznawania statusu członka honorowego, podejmując w tym celu stosowną uchwałe. Członkiem honorowym mogą być osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia.
 5. Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne będące obywatelami polskimi, mające pełną zdolność do czynności prawnych i posiadające w pełni prawa publiczne.
 6. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej popierające cele Stowarzyszenia i wspierające je materialnie. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. W imieniu członka wspierającego bedącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej działają osoby uprawnione do jego reprezentacji.
 7. Utrata członkostwa następuje:
  1. na skutek złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa;
  2. na skutek wykluczenia w przypadkach rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia;
  3. w przypadku zalegania z wpłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres przekraczający 6 miesięcy;
  4. z powodu śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej;
  5. w chwili rozwiązania Stowarzyszenia.
 8. W przypadku określonym w art. 7 ust. 7 pkt 2 o wykluczeniu orzeka Zarząd podając przyczyny wykluczenia. Członek wykluczony ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni
  od doręczenia uchwały Zarządu.
Art. 8
 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
  2. uczestniczyć w zebraniach Walnego Zebrania Członków;
  3. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
  4. zgłaszać wnioski i postulaty wobec organów Stowarzyszenia i oceniać ich działalność
  5. otrzymywać pomoc w zakresie działalności Statutowej Stowarzyszenia;
  6. korzystać z innych uprawnień członkowskich wynikających z działalności Statutowej;
  7. udzielać rekomendacji kandydatom na członków Stowarzyszenia;
  8. wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na zasadach określonych w Statucie Stowarzyszenia;
  9. używać odznaki Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień statutowych i uchwał władz Stowarzyszenia;
  2. czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia;
  3. działania na rzecz Stowarzyszenia;
  4. wpłaty składek członkowskich;
  5. godnego reprezentowania Stowarzyszenia.
Art. 9

Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem praw określonych w art. 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem praw i obowiązków określonych w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 8 oraz art. 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia. Członkowie honorowi i wspierający mogą uczestniczyć w zebraniach Walnego Zebrania Członków wyłącznie z głosem doradczym.
ROZDZIAŁ III
Władze StowarzyszeniaArt. 10
 1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
 2. Uchwały wszystkich organów zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (quorum), jeśli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 3. W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu Członków w pierwszym wyznaczonym terminie, kolejne Walne Zebranie Członków z tym samym porządkiem obrad odbywa się w drugim terminie, w tym samym dniu ustalonym w zawiadomieniu. Uchwały Walnego Zebrania Członków odbywającego się w drugim terminie są ważne bez wzgledu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 4. W sprawach dotyczących zmiany Statutu, likwidacji Stowarzyszenia, wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów.
Art. 11
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz do roku przez Zarząd, nie później niż do 30 czerwca każdego roku, przy czym termin i porządek obrad powinny być podane do wiadomości członków nie później niż dwa tygodnie przed datą zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/4 wszystkich członków Stowarzyszenia.
 5. W razie wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia braku, w celu uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
Art. 12
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 1. ustalenie planów działalności Stowarzyszenia;
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 3. ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 4. udzielenie absolutorium Zarządowi;
 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu, a także uzupełnienie składu Zarządu;
 6. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, a także uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej;
 7. zatwierdzenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 8. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie ogólnych kierunków polityki finansowej Stowarzyszenia;
 10. rozpatrywanie odwołan w przedmiocie wykluczenia członka;
 11. dokonywanie zmian Statutu;
 12. podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Art. 13
 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z od 5 do 9 członków zwyczajnych wybieranych na okres piecioletni.
 3. W skład Zarządu wchodzą w szczególności Prezes Zarządu oraz od dwóch do trzech Wiceprezesów Zarządu. Zarząd może dokonać wyboru spośród członków Zarządu Sekretarza oraz Skarbnika.
 4. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie, w tym co najmniej jeden Wiceprezes.
 5. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić jednocześnie w skład Komisji Rewizyjnej.
 6. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 7. Zarząd zwołuje posiedzenia co najmniej raz na kwartał lub w razie potrzeby.
 8. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz zakresy obowiązków poszczególnych członków Zarządu określa Regulamin Zarządu.
Art. 14
Do kompetencji Zarządu należy m. in.:
 1. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych;
 2. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia;
 3. zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia;
 4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 5. przyjmowanie nowych członków;
 6. dokonywanie wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia w przypadkach określonych w Statucie;
 7. określenie wysokości składek członkowskich;
 8. uchwalenie regulaminów Zarządu;
 9. prowadzenie biura i przechowywanie dokumentacji Stowarzyszenia.
Art. 15
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Stowarzyszenia i Zarządu.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny wskazany przez Przewodniczącego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu.
 4. Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 9 członków zwyczajnych Stowarzyszenia wybieranych na okres piecioletni.
 5. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą w szczególności Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczącego Komisji. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić jednocześnie w skład Zarządu Stowarzyszenia.
 8. Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej oraz zakresy obowiązków poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.
Art. 16

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. przeprowadzanie corocznych kontroli działalności Statutowej i finansowo-gospodarczej;
 2. kontrolowanie rzetelności i zgodności dokumentacji finansowej;
 3. zgłaszanie na zasadzie wyłącznego prawa wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi;
 4. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości;
 5. uchwalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ IV
Inne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia
Art. 17
W Stowarzyszeniu mogą działać także jednostki organizacyjne:
 1. Sekretariat Stowarzyszenia;
 2. Sekretariaty Terenowe;
 3. Rada Patronacka;
 4. Komitety,
 5. Inne jednostki organizacyjne powoływane przez Zarząd.
Art. 18
 1. Sekretariat Stowarzyszenia jest jednostką pomocniczą i wykonawczą Zarządu.
 2. Sekretariat wykonuje także obsługę biurową innych organów jednostek organizacyjnych działających w Stowarzyszeniu.
 3. Sekretariatem kieruje Dyrektor Sekretariatu powoływany przez Zarząd. Odwołanie Dyrektora może nastąpić tylko z ważnych przyczyn.
 4. Dyrektor Sekretariatu organizuje Sekretariat i zatrudnia niezbędnych pracowników dla właściwego realizowania zadań przez Stowarzyszenie. Dyrektor reprezentuje Stowarzyszenie w ramach udzielonych mu pełnomocnictw.
 5. Dyrektor raz na kwartał składa Zarządowi sprawozdanie z działalności Sekretariatu.
 6. Dyrektor jest osobą dokonującą czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dla osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu.
Art. 19
 1. Stowarzyszenie może utworzyć terenowe jednostki organizacyjne będące jednostkami pomocniczymi i wykonawczymi Zarządu w terenie.
 2. Sekretariatami Terenowymi kierują Kierownicy Sekretariatu Terenowego powołani przez Zarząd.
 3. Kierownicy Sekretariatu organizują Sekretariaty Terenowe i zatrudniają niezbędnych pracowników dla właściwego realizowania zadań przez Stowarzyszenie w terenie. Kierownicy Sekretariatów reprezentują Stowarzyszenie w ramach udzielonych im pełnomocnictw.
 4. Liczbę Sekretariatów Terenowych, miejsce ich powstania i teren działania określa Zarząd.
Art. 20
 1. Rada Patronacka jest opiniodawczą jednostką organizacyjną dla Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członków Rady Patronackiej powołuje Zarząd spośród osób cieszących się autorytetem w dziedzinie drogownictwa a także zasłużonych w sposób szczególny dla Stowarzyszenia, ustalając jednocześnie tryb działania Rady.
 3. Do zadań Rady Patronackiej należy:
  1. wyrażanie opinii na temat planów działania Stowarzyszenia;
  2. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd;
  3. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
Art. 21
 1. Komitety są jednostkami organizacyjnymi powoływanymi przez Zarząd dla prac nad konkretnymi problemami bedącymi zadaniami statutowymi Stowarzyszenia.
 2. Komitety mogą być stałe lub powoływane doraźnie.
 3. Komitetem kieruje Przewodniczący i jego zastępca powoływani przez Zarząd.
 4. Członków komitetów powołuje Zarząd lub Przewodniczący za zgodą Zarządu.
 5. Szczegółowy zakres działania, organizacje i zadania Komitetu określa Zarząd.
 6. Przewodniczący Komitetu składa Zarządowi raz na kwartał sprawozdanie z działalności Komitetu.ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia i środki finansoweArt. 22
 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości, fundusze i wierzytelności.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. wpłaty z wpisowego i składek członkowskich;
  2. zapisy, spadki i darowizny;
  3. granty i dotacje;
  4. dochody z majątku Stowarzyszenia;
  5. wpływy z działalności Statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia.
Art. 23
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych we właściwych przepisach prawa.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
 3. Osobom biorącym udział w pracach organów Stowarzyszenia nie będącymi pracownikami Stowarzyszenia przysługuje zwrot kosztów podróży, noclegi i dieta w wysokości ustalanej przez Zarząd.
 4. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
  1. Działalność wydawnicza (PKD 22.1),
  2. Działalność poligraficzna (PKD 22.2),
  3. Hotele i restauracje (PKD 55),
  4. Obsługa nieruchomości (PKD 70),
  5. Informatyka (PKD 72),
  6. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi (PKD 73.10.C),
  7. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego (PKD 73.10.D),
  8. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych(PKD 73.10.G),
  9. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10.H),
  10. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
  11. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
  12. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A),
  13. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
  14. Reklama (PKD 74.40.Z),
  15. Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A),
  16. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B).
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe, zmiana Statutu i rozwiązanie StowarzyszeniaArt. 24

Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.Art. 25
 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Art. 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz inne właściwe przepisy prawa.