Misja

Nasza wizja

Polski Kongres Drogowy to inicjatywa społeczna, która wobec tempa transformacji i rozwoju gospodarczego Polski, chce zapewnić kierowcom jednolite standardy na całej sieci dróg publicznych.


Nasza misja

Chcemy w sprawach ważnych zabierać głos i wpływać na decyzje poprzez aktywne działanie w czasie ich realizacji, tak by nadać programowi rozwoju sieci drogowej rangę konsekwentnie realizowanego Programu Narodowego, przeciwstawiając się silnym grupom nacisku, które realizują swoje zewnętrzne interesy.


Dlaczego powstaliśmy?

Inicjatywa powołania Polskiego Kongresu Drogowego powstała w czasie I Forum Zarządców Drogowych jesienią 2004 roku. Wyłoniona została grupa inicjatywna, która doprowadziła do zarejestrowania nowej organizacji. Powołany w ten sposób Kongres, przyjął formułę stowarzyszenia, która ma być platformą dla tych wszystkich, którzy działają i chcą działać na rzecz rozwoju wszystkich dróg kołowych w Polsce: sieci dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych na wsi i w miastach oraz wielkich metropoliach.

Polska administracja drogowa podzielona jest na pięć odrębnych poziomów organizacyjnych, które działają w sposób od siebie niezależny. Stosowane są różne kryteria i priorytety w obrębie polityki drogowej realizowanej w województwach, powiatach, miastach czy gminach. Skutkuje to wieloma działaniami wynikającymi z realizacji projektów lokalnych, które nie zawsze przynoszą efekt sieciowy, a który stanowi priorytet rozwoju dróg w Polsce.

Nie jest intencją Polskiego Kongresu Drogowego działanie na rzecz zmian w zakresie podziałów administracji drogowej, choć ich zauważalną wadą jest widoczny brak działań w zakresie koordynacji związanej z kreowaniem postępu technicznego, wdrożeniem wymogów jakościowych, podnoszeniem kwalifikacji osób realizujących programy drogowe, przepływem informacji i wymianą doświadczeń.

Rosnące i planowane nakłady na budowę i modernizację dróg, których znaczną część stanowią środki pochodzące z Unii Europejskiej, otwierają ogromną perspektywę dla tych osób i organizacji, które są związane pośrednio i bezpośrednio z rozwojem i utrzymaniem sieci dróg w Polsce. Już dzisiaj, a na pewno w najbliższych latach, budownictwo drogowe będzie należeć do najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki narodowej.

Zbyt często niestety kreuje się fałszywy obraz zagrożeń, jakie niesie za sobą rozwój infrastruktury drogowej i wypacza sie priorytety, jakie powinny być bezwzględnie realizowane. Polska poza zobowiązaniami w zakresie np. ochrony środowiska musi rozbudować sieć drogowo-kolejową, aby dorównać standardom europejskim i spełnić deklaracje przedakcesyjne w zakresie systemów transportowych.


Nasze cele

Polski Kongres Drogowy, jako reprezentacja branży zawodowej, chce być doradcą, opiniodawcą i służyć fachową pomocą w obszarze podejmowanych decyzji i działań zarówno przez organa samorządowe, rządowe jak i parlament. Organizacja ta będzie również obiektywnym recenzentem wszystkich tych działań.

Jednym z głównych celów Polskiego Kongresu Drogowego jest funkcjonowanie w sposób ciągły forum dyskusyjnego dla tych wszystkich, którzy działają na rzecz drogownictwa, którzy chcą dyskutować o sprawach ważnych, wskazywać na problemy, proponować rozwiązania, współdziałać na rzecz normalizacji i poprawy struktur organizacyjnych. Forum musi być dostępne dla ministra, dyrektora firmy, starosty, szefa zarządu dróg powiatowych czy wojewódzkich oraz innych osób, nie tylko związanych zawodowo z drogownictwem.

Wyrażamy wolę współpracy z innymi organizacjami drogowymi, szczególnie tymi, których działalność jest bliska naszej deklaracji programowej, w tym z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, zrzeszającą większość firm drogowych i mostowych w Polsce.

W większości Krajów Unii Europejskiej funkcjonują Narodowe Kongresy, które współpracują z Europejskim Kongresem Drogowym. W układzie ogólnoświatowym od wielu lat działa Światowy Kongres Drogowy (PIARC) , w którym, na zasadzie przedstawiciela, bierze udział Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Chcemy pełnić funkcję łącznika pomiędzy polskimi drogowcami a ich odpowiednikami w organizacjach międzynarodowych i zagranicą.


Jak działamy?

Polski Kongres Drogowy działa w sposób ciągły, realizując swoje programy poprzez powołanie siedmiu Komitetów Technicznych. Podstawowym zadaniem Komitetów Technicznych jest śledzenie spraw istotnych dla zakresu działania, identyfikowanie słabych miejsc, analizowanie przyczyn i stawianie diagnoz, przekazywanie informacji i opracowań do Zarządu PKD, prezentowanie dorobku podczas kongresów, prezentowanie opinii na forum parlamentu, rządu, samorządu i innych.