VI Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa

Odbyła się

Tradycyjnie Forum będzie okazją do wymiany doświadczeń badaczy i praktyków z Polski, Niemiec i innych krajów Europy Środkowej na temat najnowszych trendów w drogownictwie, w tym technologii budowy nawierzchni, zarządzania drogami i bezpieczeństwa ruchu. W obszarze brd wiodącym tematem będzie bezpieczeństwo motocyklistów.. Swój udział potwierdzili przedstawiciele czołowych niemieckich instytucji badawczych; BASt i FGSV, federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej oraz rządu krajowego Bawarii.

Miejscem obrad będzie Hotel PARK INN by RADISSON ****(dawniej FORUM Katowice),

ul. Bytkowska 1a, 40-147 Katowice.


Program:

wtorek 24 kwietnia / Dienstag, den 24. April

13:00 – 14:00 – zakwaterowanie uczestników / Registrierung der Teilnehmer

14:00 – 14:45 – obiad / Mittagessen

15:00 – 20:00 – wycieczka techniczna / Technischer Ausflug

20:00 – kolacja z potrawami regionalnymi / Abendessen mit regionalen Gerichten

środa 25 kwietnia / Mittwoch, den 25. April

9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników / Registrierung

10:00 sesja I / Session I (120‘)

• Powitanie uczestników, wręczenie wyróżnień i nagród / Begrüßung der Teilnehmer, Verleihung von Auszeichnungen und Preisen, (25‘)

• System zarządzania drogami krajowymi w Polsce - Iwona Stępień-Kotlarek, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

• Badania hałasu generowanego przez nawierzchnie betonowe / Lärmuntersuchung auf Betonstraßen – Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, (PL) (25’)

• DuraBASt - przygotowanie obszaru i pierwsze projekty badawcze / DuraBASt – Herstellung des Areals und erste Forschungsprojekte - Prof. Dr. Ulf Zander, Stefan Höller Bundesanstalt für Straßenwesen, (D) (25’)

• FGSV (Federalny Instytut Badawczy Drogownictwa) i PIARC (Światowy Kongres Drogowy) – historia i aktualna działalność / Die FGSV und der Welt-Straßenverband PIARC-Gesichte und Gegenwart – Dr. Sven-Martin Nielsen Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V., (D) (20‘)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja / Fragen, Antworten, Diskussion (10’)

12:00 przerwa kawowa / Kaffeepause (30’)

12:30 sesja II / Session II (90’)

• Zalety wysokomodyfikowanego asfaltu - PmB HiM - spoiwo do specjalnych wymagań / Vorteile von hochmodifiziertem Bitumen - PmB HiM - Bindemittel für spezielle Anforderungen – Siegfried Kammerer OMV Austria, (A) (30')

• Projektowanie mieszanek z asfaltami wysokomodyfikowanymi / Herstellung von Mischgüten aus hochmodifiziertem Bitumen - dr inż. Krzysztof Błażejowski Orlen Asfalt Sp. z o. o., (PL) (25’)

• Ochrona środowiska i poprawa warunków BHP dzięki technologii warstw bitumicznych / Verbesserungen bei Umwelt und Arbeitsschutz durch Bitumentechnologie - Dr. Martin Vondenhof Shell Deutschland Oil GmbH, (D) (25‘)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja / Fragen, Antworten, Diskussion (10’)

14:00 obiad / Mittagessen (60‘)

15:00 sesja III / Session III (120’)

• Grinding/Grooving: Podłoże i motywacja stosowania metody w Niemczech / Grinding/Grooving: Beweggründe und Motivation für die Anwendung in Deutschland - Dr. Marko Wieland Bundesanstalt für Straßenwesen, (D) (25’)

• Grinding/Grooving: Wymagania, realizacja i doświadczenia wynikające ze stosowania tej metody w kontekście poprawy szorstkości i równości nawierzchni / Anforderungen, Erfahrungen und Ausführung beim Griffigkeits- und Ebenheitsgrinding - Ralf Alte-Teigeler Otto Alte-Teigler GmbH, (Obere Hardt 13, 76467 Bietigheim/Baden), Jens Skarabis Silentex GmbH, (D) (25')

• Utrzymanie charakterystyk powierzchniowych nawierzchni z betonu cementowego z wykorzystaniem metod teksturowania powierzchni / Erhaltung der Zementbetonoberflächen unter Verwendung von Verfahren zur Texturierung der Oberfläche – Prof. dr hab. inż. Mirosław Graczyk Instytut Badawczy Dróg i Mostów, (PL) (25')

• Stabilizacja gruntów spoistych w technologii InfraCrete® w Polsce i w Niemczech / Stabilisierung von bindigen Böden in Polen und Deutschland mit der Technologie InfraCrete® - Marek Przeradzki Visolis/InfraCrete, (PL/CH) (15’)

• Wykorzystanie warstw kruszywa stabilizowanych georusztem heksagonalnym w procesie optymalizacji nawierzchni / Nutzung der mit hexagonalem Geogitter stabilisterten Mineralischen Tragschichten im Prozess der Oberbauoptimierung - Michał Gołos Tensar Polska sp. z o.o., (PL) (20’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja / Fragen, Antworten, Diskussion (10’)

17:00 przerwa kawowa / Kaffeepause (30’)

17:30 sesja IV / Session IV (95’)

• Proaktywne zarządzanie majątkiem drogowym / Proaktive Verwaltung der Straßen-Assets - Prof. dr hab. inż. Adam Zofka Instytut Badawczy Dróg i Mostów, (PL) (25')

• 3M Connected Roads – infrastruktura drogowa dla pojazdów autonomicznych / 3M Connected Roads – Straßeninfrastruktur für die autonomen Fahrzeuge - Michał Kowalski 3M Poland sp. z o.o., (PL) (20’)

• Cele działalności Komitetu Technicznego Road Asset Management Polskiego Kongresu Drogowego / Ziele des Technischen Komitees Road Asset Management des Polnischen Straßenkongresses – Karol Markowski GDDKiA Oddział w Gdańsku, (PL) (20')

• Comarch ERGO 3D zaawansowanym, zintegrowanym narzędziem wspomagającym zarządzanie drogami / Comarch ERGO 3D ein leistungsfähiges und integriertes Werkzeug zur Unterstützung der Verwaltung der Straßen - Paweł Szmajda Comarch SA, (PL) (20’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja / Fragen, Antworten, Diskussion (10‘)

20:00 uroczysta kolacja, wystąpi zespół „The Black” / feierliches Abendessen, Auftritt der Band „The Black“

czwartek 26 kwietnia / Donnerstag, den 26. April

9:00 sesja V / Session V (100’)

• Odporna Infrastruktura drogowa w kontekście zarządzania ryzykiem w Asset Management / Resiliente Straßenverkehrsinfrastruktur im Kontext eines risikobasierten Asset Managements – Dr. Jürgen Krieger Bundesanstalt für Straßenwesen, (D) (25‘)

• Aktualne działania w dziedzinie zarządzania drogami w Bawarii / Aktuelle Themen der Bayerischen Straßenbauverwaltung – Roland Degelmann Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, (D) (25')

• Asset Management… i co dalej? / Asset Management… wie geht’s weiter? - Marek Skakuj HELLER Ingenieurgesellschaft mbH, (D) (15‘)

• Słupy kompozytowe nowy wymiar jakości i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej / Kompositlichtmasten: neuer Ausmaß an Sicherheit und Qualität der Straßeninfrastruktur – Jarosław Schabowski Alumast SA, (PL) (15')

• Badania zderzeniowe infrastruktury drogowej. Porównywalność wyników / Crash-Tests der Straßeninfrastruktur. Vergleichbarkeit der Untersuchungsergebnisse - Paweł Posuniak Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie, (PL) (10')

Pytania i odpowiedzi, dyskusja / Fragen, Antworten, Diskussion (10’)

10:40 przerwa kawowa (czas na wymeldowanie z hotelu) / Kaffeepause (Zeit für Auschecken) (30‘)

11:10 sesja VI / Session VI (110‘)

• Pomiar natężenia ruchu drogowego i analiza bezpieczeństwa na drogach w Badenii-Wirtembergii / Verkehrsmonitoring und in Verkehrssicherheitsscreening in Baden-Württemberg -

Dr.-Ing. Marion Mayer-Kreitz Landesstelle für Straßentechnik Straßenverkehrszentrale BW, (D) (25')

• Infrastruktura drogowa przyjazna motocyklistom – wstępna analiza potrzeb i ograniczeń / Motorradfreundliche Straßeninfrastruktur - eine erste Analyse der Bedürfnisse und Möglichkeiten der Veränderung den Straßenverkehrslösungen -

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, dr inż. Mariusz Kieć, Politechnika Krakowska, (PL) (25')

• Nowe rozwiązania związane z określaniem szorstkości nawierzchni: wpływ wbudowania na nawierzchnie z mieszankami mineralno-asfaltowymi i mieszankami betonowymi oraz wpływ kruszywa na bezpieczeństwo na drodze. / Neue Entwicklungen zur Beschreibung der Griffigkeit: Einfluss des Einbaus und der Gesteinskörnung auf Sicherheitsaspekte von Fahrbahndecken aus Asphalt und Beton.– Dr. Jürgen Schmidt IWS Messtechnik GmbH, (D) (25')

• Infrastruktura przyjazna motocyklistom: program działania Federacji Drogowej Unii Europejskiej ERF na rok 2018 / Motorradfahrerfreundliche Infrastruktur: Programm des Europäischen Straßenverbandes ERF für das Jahr 2018 - Myrko Bellmann European Union Road Federation, Volkmann&Rossbach Gmbh & Co. KG, (D) (25')

Pytania i odpowiedzi, dyskusja / Fragen, Antworten, Diskussion (10‘)

13:00 przerwa kawowa / Kaffeepause (10’)

13:10 Panel dyskusyjny / Podiumsdiskussion (60‘)

Jak sprawić, aby infrastruktura drogowa była bezpieczna dla motocyklistów? / Wie macht man die Straßeninfrastruktur Motorradfahrerfreundlich? Moderator: Maciej Grabowski redakcja czasopisma MOTOCYKL / Redaktion MOTORRAD.

Uczestnicy / Teilnehmer: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca Politechnika Krakowska / Technische Hochschule Krakau, Norbert Wyrwich - dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA / Leiter der Abteilung für Straßen- und Brückenmanagement GDDKiA, nadkom. Adam Pływacz Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach / Vertreter des Verkehrsbüros des Bezirkspolizeipräsidiums Katowice, Jacek Pasikowski Prowerk sp. z o.o., Anna Iskała przedstawiciel stowarzyszenia motocyklistów „RSC Motocykle” / Vertreter eines Motorradfahrerverbandes „RSC Motocykle”, Paweł Posuniak Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie / Institut für Automotiveindustrie Warschau, Grzegorz Bagiński Saferoad RRS Polska

Losowanie wśród uczestników obecnych na sali trzech dwuletnich prenumerat miesięcznika MOTOCYKL oraz książek „Legendarne motocykle”.

14:10 podsumowanie i zakończenie Forum / Zusammenfassung und Ende des Forums

14:30 obiad / MittagessenWarunki:


Opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z dwoma noclegami:

1350 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

1550 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • dwa noclegi w Hotelu FORUM Katowice**** (24/25 i 25/26.04.2018) ze śniadaniami,
 • kolację regionalną w dn. 24.04.2018,
 • udział w Forum w dniach 25-26.04.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 25.04.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 26.04.2018

B. Z jednym noclegiem:

1100 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym (dla członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy opłata obniżona do 1000 zł z VAT)

1200 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu FORUM Katowice**** (25/26.04.2018) ze śniadaniem,
 • udział w Forum w dniach 25-26.04.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 25.04.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 26.04.2018

Bez noclegów:

850 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 25-26.04.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 25.04.2018,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 26.04.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 20 kwietnia 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 17 kwietnia 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.


Relacja:

Ponad 200 uczestników z 6 krajów

Szeroki wachlarz tematów związanych z budową dróg i zarządzaniem nimi z perspektywy polskiej i głównie niemieckiej został zaprezentowany podczas VI Międzynarodowej Konferencji Śląskie Forum Drogownictwa w Katowicach.Konferencja była miejscem wymiany doświadczeń zarządców dróg, naukowców oraz przedstawicieli biznesu drogowego na kilka wiodących tematów. Współorganizatorem Śląskiego Forum Drogownictwa był ZDW Katowice.

Słowo "międzynarodowa" w nazwie konferencji było jak najbardziej uzasadnione. W odbywającym się w dniach 25-26 kwietnia Forum wzięło udział przeszło 200 uczestników z Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji i Holandii. Było to pierwsze tej rangi przedsięwzięcie zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy jako komitet narodowy Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. W konferencji wzięły udział delegacje komitetów narodowych PIARC ze Słowacji (Slovenská cestná spoločnosť) i Niemiec (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. FGSV).

Asset Management w centrum zainteresowania

Najwięcej uwagi poświęcono kwestiom systemowego zarządzania drogami, w tym coraz powszechniej stosowanemu podejściu Road Asset Management, czyli kompleksowego zarządzania drogami jako składnikiem majątku właściciela.

Temat ten jest ważnym przedmiotem uwagi także w Polskim Kongresie Drogowym. Karol Markowski, zastępca dyrektora oddziału GDDKiA w Gdańsku, który przewodniczy Komitetowi Technicznemu RAM w PKD przedstawił cele jakie stawia sobie to gremium. Nadrzędnym zadaniem jest sformułowanie wytycznych Asset Management dla dróg publicznych, obejmujących systemy referencyjne, ewidencję dróg, diagnostykę, planowanie utrzymania itd., a także kluczowe wskaźniki KPI dla różnych kategorii dróg w Polsce. Zespół docelowo składać się będzie z przedstawicieli zarządców dróg, środowiska akademickiego a także wykonawców: operatorów utrzymania dróg i branży materiałów do utrzymania.

O znaczeniu proaktywnego zarządzania majątkiem drogowym mówił prof. Adam Zofka z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Jego podstawa to uświadomienie społecznych kosztów zaniedbań w infrastrukturze, przyjęcie długoterminowej strategii, opartej na analitycznych procesach i konsekwentne działania z wykorzystaniem wiedzy technicznej i biznesowej. Marek Skakuj z firmy Heller Ingenieurgesellschaft w obrazowy sposób przedstawił budowanie strategii RAM w postaci piramidy. Na jej najniższym poziomie są pochodzące z różnych źródeł dane, którymi dysponuje zarządca drogi, wyżej - procesy składające się na zarządzanie, nad nimi - strategia, a na samym szczycie - cele. Zacząć trzeba nie od tego co mamy, czyli danych ale od samej góry czyli określić cele i do nich dobrać strategię ich osiągania, procesy i narzędzia, a wtedy będzie jasne jakich danych będziemy potrzebować.

Kilka prezentacji dotyczyło szczegółowych aspektów i narzędzi przydatnych do wdrażania asset management. O zarządzaniu ryzykiem, w tym wywołanym zmianami klimatycznymi, zwłaszcza w odniesieniu do mostów, mówił dr Juergen Krieger z Federalnego Instytutu Drogownictwa BASt. Dr inż. Marion Mayer-Kreitz z administracji drogowej Badenii-Wirtembergii przedstawiła nowoczesne narzędzia do pomiaru ruchu drogowego i analizy bezpieczeństwa na drogach tego kraju związkowego.

Stały gość Śląskiego Forum Drogownictwa inż. Roland Degelmann z rządu krajowego Bawarii przedstawił zmiany zachodzące w zarządzaniu drogami w tym landzie i całej Republice Federalnej Niemiec. W nowej strukturze rządu krajowego sprawy drogownictwa znalazły się wśród zadań Ministerstwa Mieszkalnictwa. Budownictwa i Transportu (do tej pory były w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych). W skali całych Niemiec zarządzaniem autostradami federalnymi, czym do tej pory zajmowały się kraje związkowe ma przejść w ręce powołanej w tym celu spółki prawa handlowego z siedzibą w Berlinie. Ma ona mieć 10 oddziałów regionalnych, 30 oddziałów stałych i 8 tymczasowych (dla potrzeb bieżących dużych projektów).

Nawierzchnie betonowe

Dużo uwagi poświęcono również problemom dróg o nawierzchni betonowej, w tym budzącej coraz większe zainteresowanie metodzie teksturowania nawierzchni znanej jako grinding i grooving. Narodziła się one w Stanach Zjednoczonych, ale szybko zaczęła być stosowana w Niemczech, gdzie jest bardzo wiele dróg betonowych. Zalety tych metod obszernie prezentowali: Ralf Otto Teigeler z firmy OAT i Jens Skarabis z Silentex.

W Polsce drogi betonowe na większą skalę buduje się dopiero od niedawna, stąd nie ma jeszcze większych doświadczeń - przypomniał prof. Mirosław Graczyk z IBDiM. Zabiegi "grooving" i "grinding" są uznawane za utrzymaniowe, czyli takie, które po jakimś okresie eksploatacji nawierzchni mają poprawić jej charakterystyki, takie jak równość i właściwości przeciwpoślizgowe. W krajach zachodnich jednakże zabiegi te stosuje się także na nawierzchniach nowych, dla osiągnięcia założonych poziomów wspomnianych charakterystyk.

Mają one wpływ także na hałas powodowany przez nawierzchnię - przypomniał prof. Antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej. Przedstawił on wyniki projektu badawczego mającego na celu porównanie hałasu generowanego przez różne nawierzchnie.

Asfalty wysokomodyfikowane

Osobna sesja podczas konferencji dotyczyła nawierzchni z asfaltów wysokomodyfikowanych. Asfalt wysokomodyfikowany powstał w wyniku prac badawczych w Stanach Zjednoczonych zaledwie kilka lat temu. Polega na modyfikacji asfaltu polimerami, w wyniku czego powstaje całkowicie nowe lepiszcze, gdzie frakcja ciągła polimeru przekracza połowę objętości.

Modyfikowanie asfaltów różnymi dodatkami wynika z potrzeby eliminowania naturalnych wad tego wciąż najbardziej powszechnego w drogownictwie materiału do budowy nawierzchni. Jedną z nich jest duża zależność jego twardości od temperatury. Nawierzchnie bitumiczne, wykonane z tradycyjnych twardych asfaltów drogowych nie koleinują się w lecie, ale pękają w zimie, a te z miękkich odwrotnie: nie pękają w zimie, ale deformują się w lecie. Dodawanie w procesie produkcji asfaltu elastomeru zmienia właściwości lepiszcza w niskich i wysokich temperaturach oraz jego właściwości sprężyste.

O tych zaletach asfaltów modyfikowanych mówili przedstawiciele dużych graczy na europejskim rynku producentów mas bitumicznych: Siegfried Kammerer z OMV Austria, dr Martin Vondenhof z Shell Deutschland Oil i dr Krzysztof Błażejowski z Orlen Asfalt.

Organizatorzy i partnerzy

VI Śląskie Forum Drogownictwa zostało zorganizowane tradycyjnie przez PKD i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Złotymi Partnerami Konferencji były firmy: konsorcjum Państwowy Instytut Motoryzacji i Aumast, Comarch, Shell Bitumen, Tensar i 3M.

Srebrnymi Partnerami były firmy: OAT, Orlen Asfalt, ProWerk i Visolis/Infracrete. Partnerami wspierającymi były firmy: Lhoist i Saferoad, a także marka motocykli Triumph.

Patronatem medialnym konferencję objęły: portal edroga.pl, portal viaexpert.pl, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Infrastruktura, pisma grupy Elamed: Magazyn Autostrady i Kruszywa, a także Monitor Rynkowy/Monitor Biznesu i Motocykl.


Rejestracja

Do pobrania

Polecane konferencje

Odbyła się

VII MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W PIŁCE SIATKOWEJ

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.

Odbyła się

Dobre praktyki i nowe rozwiązania

Trzecie, ostanie kolokwium w cyklu kolokwiów NAWIERZCHNIE BETONOWE- ISTOTNE ZAGADNIENIA BUDOWY I PROJEKTOWANIA

Odbyła się

IV POMORSKIE FORUM DROGOWE

Polski Kongres Drogowy po raz czwarty organizuje Pomorskie Forum Drogowe. Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 października 2021r. W tym roku będzie Forum będzie poświęcone tematyce utrzymania.