Dobre praktyki i nowe rozwiązania

Odbyła się

Postęp technologiczny przynosi wiele nowych rozwiązań w realizacji mających na celu ciągle usprawnienie i poprawę trwałości i właściwości użytkowych. Dobrą praktyką jest wymiana doświadczeń, dobrych i złych, weryfikowanie i monitorowanie stosowanych rozwiązań celem ich sprawdzenia się w praktyce. Podczas realizacji nawierzchni betonowych w Polsce zastosowano wiele nowych i nowoczesnych rozwiązań i technologii, z czego wynika konieczność omówienia doświadczeń i obserwacji.

Podczas kolokwium, w trzech sesjach zostaną omówione następujące zagadnienia.

W pierwszej sesji przedstawione zostaną obserwacje z wykonania, eksploatacji i utrzymania najstarszych autostrad betonowych w Polsce, takich jak A18 oraz A4 oraz doświadczenia z budowy nawierzchni betonowych o zbrojeniu ciągłym w Niemczech oraz w Polsce.

W drugiej sesji omawiane będą tematy dotyczące różnych sposobów wykańczania powierzchni nawierzchni (teksturowanie, śrutowanie) oraz zagadnienia związane z równością i właściwościami przeciwpoślizgowymi nawierzchni betonowych. Przedstawiona zostanie również technologia napraw z użyciem betonu szybkosprawnego.

W trzeciej sesji przybliżone zostaną możliwości monitoringu nawierzchni, technologie obniżające ślad węglowy oraz system Astra Floor. Zaprezentowane będą również innowacyjne zastosowania nawierzchni betonowych na obiektach mostowych w Polsce oraz nawierzchni betonowych na podbudowie z kruszywa niezwiązanego.


Program:

Inauguracja

9:00-9:10 Otwarcie kolokwium
Zbigniew Kotlarek, Prezes Polskiego Kongresu Drogowego PKD

9:10-9:30 Key-note speech: Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska – Nowe doświadczenia konstrukcyjne i technologiczne na nawierzchniach betonowych w Polsce

Sesja I

Dobre doświadczenia i obserwacje wynikające z realizacji nawierzchni betonowych

9:30-9:45 Ocena właściwości betonu z nawierzchni autostrady A18 po 82 latach eksploatacji, dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ, dr inż. Robert Jurczak ZUT, mgr inż. Filip Szmatuła, dr inż. Tomasz Rudnicki

9:45-10:00 Doświadczenia z eksperymentalnych odcinków na A4, A2– płyta o zbrojeniu ciągłym oraz gruba płyta na podbudowie z kruszywa niezwiązanego – prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska

10:00-10:15 Doświadczenia z eksploatacji i utrzymania autostrad betonowych w Polsce: A4, Arkadiusz Polecki GDDKiA Wrocław

10:15-10:30 Nawierzchnia drogi betonowej ze zbrojeniem ciągłym - aktualna sytuacja w Niemczech, Dipl.-Ing. Stefan Höller, BASt, Niemcy

10:30-10:45 Nawierzchnie betonowe ze zbrojeniem ciągłym stalowym oraz zbrojeniem kompozytowym na realizowanych odcinkach w Polsce na S7, A1 – dr inż. Małgorzata Konopska-Piechurska, mgr inż. Sebastian Witczak, TPA

10:45-11:15 Q&A Pytania i odpowiedzi (moderator)

11:15-11:30 Przerwa

Sesja II

Badania i aktualne trendy nawierzchni betonowych

11:30-11:45 Doświadczenia krajowe z teksturowania nawierzchni betonowych metodą grinding / grooving – Witold Zapaśnik, GDDKiA

11:45-12:00 Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni betonowych – doświadczenia z badań laboratoryjnych i terenowych – dr inż. Marta Wasilewska, dr inż. Paweł Gierasimiuk, Politechnika Białostocka

12:00-12:15 Równość nawierzchni betonowych – doświadczenia z pomiarów, wyniki wskaźnika IRI w zależności od gradientu temperatury w nawierzchni, dr inż. Aleksander Zborowski, TPA

12:15-12:30 Technologie szybkich napraw betonem szybkosprawnym na przykładzie zrealizowanych kontraktów – wnioski do weryfikacji WWiORB – Piotr Heinrich, OAT

12:30-12:45 Śrutowanie nawierzchni betonowych – techniki, doświadczenia, możliwości techniczne - Andrzej Michałek, Łukasz Bagiński, SAT

12:45- 13:00 Q&A Pytania i odpowiedzi (moderator)

13:00-13:30 Przerwa

Sesja III

Innowacyjne rozwiązania i nowe trendy

13:30-13:45 Pierwsze nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych w Polsce na S7 – różne rozwiązania projektowe, prof. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska; prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska

13:45-14:00 System Astra Floor - nowoczesne rozwiązanie dla nawierzchni betonowych – Paweł Wolka, Astra-Polska

14:00-14:15 Możliwości monitorowania nawierzchni betonowych ze zbrojeniem ciągłym oraz pracy szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach dyblowanych i kotwionych – mgr inż. Paweł Szaj, TPA

14:15-14:30 Technologie obniżające ślad węglowy w nawierzchniach betonowych – Łukasz Szabat, Cemex

14:30-14:45 Nawierzchnia betonowa na podbudowie z kruszywa niezwiązanego, doświadczenia z S7. Wymagania dla betonu (m.in. nieciągłe uziarnienie vs. standardowe) i podbudowy z kruszywa – Krzysztof Zadrożny STRABAG, Łukasz Hirszfeld, TPA

14:45-15:30 Q&A i podsumowanie (moderator)


Warunki:

Warunkiem uczestnictwa w Kolokwium jest przesłanie wypełnionego online formularza rejestracyjnego oraz wpłatą należnej opłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 5 listopada 2021 r. Indywidualny link do transmisji zostanie przesłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Opłata za udział w Konferencji wynosi 99 zł netto. Cena dotyczy uczestnictwa jednej osoby i obejmuje udział w wydarzeniu on-line, dostęp do materiałów związanych z tematyką wydarzenia i elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w Kolokwium.

W przypadku, gdy uczestnik Kolokwium potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Odroczenie płatności jest możliwe po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty w terminie nie jest jednoznacznie z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu wpłat dokonanych na mniej niż 48 godzin przez rozpoczęciem wydarzenia i nie udzielenia dostępu do wydarzenia on-line.

Uczestnik może wycofać swój udział w wydarzeniu bez ponoszenia kosztów, składając pisemne oświadczenie w terminie do 5 listopada 2021 r. Rezygnację należy przesłać z adresu podanego w formularzu zgłoszeniowym na adres biuro@kongresdrogowy.pl. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym, Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z wydarzenia on-line spowodowane podaniem nieprawidłowych danych rejestracyjnych, niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem rejestracji, nieposiadaniem przez użytkownika odpowiedniego sprzętu, oprogramowania lub połączenia z siecią Internet wymaganego do przeprowadzenia wydarzenia on-line.

Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

W celu uzyskania zwolnienia z VAT należy przesłać załączone oświadczenie (link) na adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w niniejszej ofercie. W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów).

Podczas zgłaszania udziału grupy pracowników prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia indywidualnie dla każdego ze zgłaszanych przedstawicieli (opcja zgłoś następnego).

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT może być wspólne dla wszystkich zgłaszanych przez jednostkę osób.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/77- regulamin) oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/78-rodo).

https://kongresdrogowy.pl/files/upload/OSWIADCZENIE_VAT_WEBFORUM.pdf


Partnerzy:

Polecane konferencje

Za 9 dni

Webinar zapowiadający IV Międzynardowe Forum Tunelowe

Ze względu na sytuację epidemiczną kolejne, IV Międzynarodowe Forum Tunelowe w dniach 30 maja- 1 czerwca br. Już 2.02.2022 zapowiedź wydarzenia z prezentacjami kluczowych zagadnień z dziedziny tuneli

Zapisz się

I Forum - Dni Asfaltu

Polski Kongres Drogowy postanowił podjąć tematykę nawierzchni bitumicznych wraz z największymi firmami sektora oraz Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA).

Odbyła się

VII MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W PIŁCE SIATKOWEJ

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.