SZCZELINY I POŁĄCZENIA

Odbyła się

Rozpoczynamy rejestrację na drugie kolokwium z cyklu Nawierzchnie betonowe - istotne zagadnienia budowy i projektowania pt. „Szczeliny i połączenia”, które będzie kontynuacją wydarzenia z 1 czerwca.

Szczeliny w nawierzchniach betonowych to krytyczne miejsca w których zazwyczaj powstają pierwsze uszkodzenia nawierzchni betonowych. Od prawidłowej pracy przerw dylatacyjnych (na którą wpływa ich właściwe zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie) zależy trwałość całej nawierzchni betonowej. W związku z postępem technologii nawierzchni betonowych, dostępnymi nowymi materiałami do wypełniania szczelin oraz obserwowanymi zmianami klimatycznymi tradycyjne sposoby wykonania przerw dylatacyjnych i stawiane im wymagania mogą wymagać rewizji dotychczasowych rozwiązań i standardów.

Podczas kolokwium omawiane będą następujące tematy:

- Prawidłowa praca szczelin i ich rola w nawierzchniach betonowych – nazewnictwo, rodzaje, zastosowanie, typowe problemy związane ze szczelinami – wprowadzenie do tematyki kolokwium.

- Prawidłowe wykonanie - nacinanie i wypełnienie - oraz utrzymanie i naprawa szczelin – masy zalewowe na gorąco, na zimno, wypełnienie za pomocą profili gumowych.

- Współpraca płyt w obrębie szczelin poprzecznych – metody określania współczynnika efektywności przenoszenia obciążenia (LTE) w szczelinie – zdefiniowane poziomów dobrej i złej współpracy płyt w obrębie szczeliny na podstawie pomiarów FWD czy HWD.

- Rola dybli w szczelinach poprzecznych - doświadczenia z pomiarów położenia dybli na nawierzchniach betonowych w Polsce i za granicą - w Niemczech, Czechach, Belgii, względnie w USA - pomiary na starych i nowych nawierzchniach - wymiana doświadczeń - określanie współczynnika blokady szczelin (JS) - omówienie i dyskusja dotychczasowych doświadczeń i analiz.

- Połączenia nawierzchni asfaltowych i betonowych - doświadczenia z Niemiec w zakresie alternatywnego wykonywania połączenia nawierzchni betonowej i asfaltowej – wykonanie serii szczelin rozszerzania – przykładowe konstrukcyjne rozwiązania stosowane na obecnie budowanych drogach – dotychczasowe doświadczenia i propozycje rozwiązań krajowych.

- Uszkodzenia w obrębie szczelin - „blow-ups” - doświadczenia niemieckie


Program:

Inauguracja

9:00-9:10 Otwarcie kolokwium

Zbigniew Kotlarek, Prezes Polskiego Kongresu Drogowego PKD

9:10-9:30 Key-note speech: Wprowadzenie do problematyki kolokwium. Prawidłowa praca i rola szczelin w nawierzchni betonowej – co wiemy, czego jeszcze nie wiemy i co chcemy wiedzieć, Prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska

Moderator: Prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska

9:30-9:45 Połączenie nawierzchni asfaltowej i betonowej – alternatywne wykonanie połączenia - doświadczenia w Niemczech, Dipl.-Ing. Janette Klee, Die Autobahn GmbH des Bundes, Niemcy

9:45-10:00 Rozwiązanie połączeń nawierzchni „asfalt-beton” za pomocą dylatacji typu Villa-Joint, Łukasz Bagiński, SAT Polska  

10:00-10:15 Wyniki prac badawczych w zakresie położenia i tolerancji dybli w szczelinach w Niemczech, Dipl.-Ing. Marina Brust, Technische Universität München, Niemcy

10:15-10:30 Analiza wpływu geometrii ułożenia dybli na trwałość konstrukcji nawierzchni sztywnej przy użyciu Metody Elementów Skończonych, mgr inż. Szymon Sarek, TPA, Polska

10:30-10:45 Polskie doświadczenia w zakresie szczelin i połączeń, mgr inż. Katarzyna Weran, mgr inż. Leszek Bukowski GDDKiA. Polska

10:45-11:15 Q&A Pytania i odpowiedzi (moderator)

11:15-11:30 Przerwa

11:30-11:45 Doświadczenia w zakresie rozmieszczenia szczelin i ich uzbrojenia, Luc Rens, Managing Director EUPave, PIARC TC Pavement, Belgia

11:45-12:00 Prawidłowe nacinanie i poszerzania szczelin w nawierzchniach betonowych, mgr inż. Marek Jakubek, Rekma, Kraków, Polska

12:00-12:15 Nie bójmy się innowacji przy uszczelnianiu dylatacji, mgr inż. Piotr Heinrich, OAT Polska

12:15-12:30 Masy zalewowe na zimno, Dariusz Górny, SABA, Polska

12:30-12:45 Szczeliny w nawierzchniach betonowych – źródło sukcesów i niepowodzeń, Dr inż. W. Dąbrowski, Instytut Dróg i Lotnisk, Polska

12:45- 13:00 Q&A Pytania i odpowiedzi (moderator)

13:00-13:30 Przerwa

13:30-13:45 „Blow-ups”. Uszkodzenia nawierzchni betonowych podczas ekstremalnych letnich temperatur i ich naprawa – doświadczenia z Niemiec, Dipl.-Ing. Stefan Höller, BASt, Niemcy

13:45-14:00 Eksperymentalne pomiary FWD przy szczelinach przy różnym gradiencie temperatur w płycie nawierzchni betonowej – doświadczenia z A4

Dr inż. Igor Ruttmar, TPA, Prof. A. Szydło,Politechnika Wrocławska, Polska

14:00-14:15 Wybrane badania i analizy w zakresie pracy nawierzchni betonowych, Prof. Szydło, Politechnika Wrocławska, Polska

14:15-14:30 Najlepsze praktyki dotyczące szczelin – projektowanie, wykonanie i utrzymanie, Dr. Michael E. Ayers, President, Global Pavement Consultants, Inc., USA

14:30-14:45 Innowacje w nawierzchniach betonowych, Piotr Smolarczyk, BudPol, Polska

14:45-15:30 Q&A i podsumowanie (moderator)


Warunki:

Warunkiem uczestnictwa w Kolokwium jest przesłanie wypełnionego online formularza rejestracyjnego oraz wpłatą należnej opłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 31 sierpnia 2021 r. Indywidualny link do transmisji zostanie przesłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Opłata za udział w Konferencji wynosi 99 zł netto. Cena dotyczy uczestnictwa jednej osoby i obejmuje udział w wydarzeniu on-line, dostęp do materiałów związanych z tematyką wydarzenia i elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w Kolokwium.

W przypadku, gdy uczestnik Kolokwium potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Odroczenie płatności jest możliwe po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty w terminie nie jest jednoznacznie z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu wpłat dokonanych na mniej niż 48 godzin przez rozpoczęciem wydarzenia i nie udzielenia dostępu do wydarzenia on-line.

Uczestnik może wycofać swój udział w wydarzeniu bez ponoszenia kosztów, składając pisemne oświadczenie w terminie do 31 sierpnia 2021 r. Rezygnację należy przesłać z adresu podanego w formularzu zgłoszeniowym na adres biuro@kongresdrogowy.pl. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym, Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z wydarzenia on-line spowodowane podaniem nieprawidłowych danych rejestracyjnych, niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem rejestracji, nieposiadaniem przez użytkownika odpowiedniego sprzętu, oprogramowania lub połączenia z siecią Internet wymaganego do przeprowadzenia wydarzenia on-line.

Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

W celu uzyskania zwolnienia z VAT należy przesłać załączone oświadczenie (link) na adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w niniejszej ofercie. W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów).

Podczas zgłaszania udziału grupy pracowników prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia indywidualnie dla każdego ze zgłaszanych przedstawicieli (opcja zgłoś następnego).

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT może być wspólne dla wszystkich zgłaszanych przez jednostkę osób.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/77- regulamin) oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/78-rodo).

https://kongresdrogowy.pl/files/upload/OSWIADCZENIE_VAT_WEBFORUM.pdf


Partnerzy:

Polecane konferencje

Odbyła się

VII MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W PIŁCE SIATKOWEJ

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.

Odbyła się

Dobre praktyki i nowe rozwiązania

Trzecie, ostanie kolokwium w cyklu kolokwiów NAWIERZCHNIE BETONOWE- ISTOTNE ZAGADNIENIA BUDOWY I PROJEKTOWANIA

Odbyła się

IV POMORSKIE FORUM DROGOWE

Polski Kongres Drogowy po raz czwarty organizuje Pomorskie Forum Drogowe. Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 października 2021r. W tym roku będzie Forum będzie poświęcone tematyce utrzymania.