Forum zrównoważone drogi i ekoinfrastruktura: nowe wyzwania

Zapisz się

Konferencja ma na celu dialog pomiędzy naukowcami i praktykami, którzy bazują na wynikach badań naukowych i doświadczeniach praktycznych. Tematyka będzie dotyczyła zrównoważonych dróg i ekoinfrastruktury również w kontekście ochrony zmian klimatu i ochrony przed niekorzystnymi oddziaływaniami ruchu drogowego i dróg. W wydarzeniu wezmą udział naukowcy i praktycy z różnych krajów, a przede wszystkim z państw należących do Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. Konferencja będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w różnych krajach odnośnie zagadnień dotyczących: wpływu dróg i ruchu drogowego na środowisko, metod i urządzeń chroniących człowieka i środowisko naturalne, wpływu zmian klimatu na odporność dróg i zrównoważony rozwój, nowych technologii, materiałów i trendów oraz wpływu pandemii COVID-19 na człowieka i środowisko naturalne.Program:

18 maja (wtorek)

10:00 Sesja Inauguracyjna I

Wystąpienia otwierające - Zbigniew Kotlarek, Prezes Polskiego Kongresu Drogowego, Claude Van Rooten, Prezes PIARC, Tomasz Żuchowski, GDDKiA, Pierwszy Delegat PIARC w Polsce, 20’

Eric Dimnet - Prace komitetu technicznego PIARC "Zrównoważony rozwój środowiska w infrastrukturze drogowej i transporcie" w cyklu 2020-2023 TC 3.4 Chair, 20'

Rozwój sieci drogowej przyjaznej dla środowiska - GDDKIA - tbc, 20'

Droga ViaCarpatia - Mirosław Czech, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie, 15'

Q&A 15'

11:30-11:45 przerwa

11:45 sesja II - Wpływ dróg i ruchu drogowego na środowisko

1.Przejścia dla zwierząt, Elke Hahn, Austria TC 3.4 PIARC, 15'

2. Przejścia dla zwierząt, Janusz Bohatkiewicz lub GDDKiA, 15’

3. Obiekty gruntowo-powłokowe w infrastrukturze komunikacyjnej w ujęciu techniczno-ekonomiczno -ekologicznym, Piotr Tomala, ViaCon, 15'

4.Badania archeologiczne na przykładzie dróg S17 i S19, Marta Kowalska, GDDKiA Lublin, 15'

5. Nowa kładka dla pieszych w Parku Ludowym w Lublinie, jedna z najładniejszych wśród kładek wzniesionych do tej pory – Sławomir Karaś, Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej, 15’

Q&A 15'

13:45-14:00 przerwa

14:00 sesja III - Metody i urządzenia chroniące człowieka i środowisko naturalne

1. Trwałość akustyczna nawierzchni asfaltowych redukujących hałas, Stefan Pölzlbauer, Austria, TC 3.4 PIARC, 15’

2.Optymalizacja metod ochrony przed hałasem na przykładzie drogi krajowej 94, Maciej Hałucha, Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska, 15'

3. Analiza wpływu ekranów akustycznych na wartość nieruchomości, Jean Dubé, Kanada, TC 3.4 PIARC, 15'

4. Hałas, prezentacja partnera, Budimex, 15’

5. Ocena wpływu hałasu na faunę w pobliżu autostrad: błędy w ocenie na poboczach, Eric Guinard, Francja TC 3.4, 15'

Q&A 15'

15:30 Zakończenie pierwszego dnia19 maja (środa)

10:00 Sesja IV - Wpływ zmian klimatu na odporność dróg i zrównoważony rozwój

1. Energia, klimat i zrównoważony rozwój transportu drogowego - Eric Dimnet, TC 3.4 PIARC 15'

2. Zmiany klimatu dla dróg krajowych w Polsce - projekt GDDKiA-JASPERS, 15'

3. Jak cyfrowo adaptować odwodnienia drogowe do zmian klimatu? - Polski Atlas Opadów (PANDA), Paweł Licznar, 15'

4. Beton jako trwały materiał w budowie nawierzchni drogowych, Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Stowarzyszenie Producentów Cementu, 15'

5. Nawierzchnie asfaltowe w obliczu zmian klimatycznych, Krzysztof Błażejowski, ORLEN Asfalt

Q&A 15'

11:30-11:45 przerwa

11:45 sesja V - Nowe technologie, materiały, trendy

1. Recykling - przegląd literatury w PIARC, Emanuele Toraldo, Włochy, KOMITET TECHNICZNY 4.1 Nawierzchnie, 15'

2. Optymalizacja nawierzchni z wykorzystaniem georusztów heksagonalnych jako sposób na zmniejszenie śladu węglowego inwestycji, Piotr Mazurowski, menadżer ds. technologii optymalizacji nawierzchni, Tensar, 15'

3. Podsumowanie obecnego stanu wiedzy na temat rozwiązań technologicznych nawierzchni redukujących hałas drogowy, Nicolae Ciont, Rumunia TC 3.4, 15'

4. Dodatki do budowy dróg, Wojciech Franus, Politechnika Lubelska, 15'

5. Dyfrakcja hałasu - nowoczesna metoda ograniczenia hałasu drogowego, Bart Willems, 4Silence BV, Holandia, 15'

6. Projekt ELANORE – badania hałaśliwości opon samochodowych, Grzegorz Ronowski, 15’

Q&A 15'

13:30-13:45 przerwa

13:45 Sesja VI - Wpływ COVID-19 na człowieka i środowisko naturalne

1. Raport PIARC w zakresie COVID-19, Patrick Mallejacq, Sekretarz Generalny PIARC, 15'

2. Wpływ na ruch drogowy i komunikację w miastach, Andrzej Szarata, 15'

3.Wypadki drogowe w okresie COVID-19 w Polsce, Mirosław Bajor, 15’,

4. Działania PIARC w związku z pandemią COVID-19 i jej wpływem na środowisko, Caroline Evans, Krajowa Komisja Transportu, Główny Doradca ds. Polityki Transportowej, Australia, PIARC, 15'

5. Wskaźniki ruchu na drogach krajowych w Polsce podczas pandemii, Jakub Maśkiewicz, GDDKiA, 15'

Q&A 15'

15:15 uwagi końcowe i podsumowanie konferencji


Warunki:

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego online formularza rejestracyjnego oraz wpłatą należnej opłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 14 maja 2021 r. Indywidualny link do transmisji zostanie przesłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Opłata za udział w Konferencji wynosi 350 zł netto. Cena dotyczy uczestnictwa jednej osoby i obejmuje udział w wydarzeniu on-line, dostęp do materiałów związanych z tematyką wydarzenia i elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w Forum.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Odroczenie płatności jest możliwe po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty w terminie nie jest jednoznacznie z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu wpłat dokonanych na mniej niż 48 godzin przez rozpoczęciem wydarzenia i nie udzielenia dostępu do wydarzenia on-line.

Uczestnik może wycofać swój udział w WebForum bez ponoszenia kosztów, składając pisemne oświadczenie w terminie do 14 maja 2021 r. Rezygnację należy przesłać z adresu podanego w formularzu zgłoszeniowym na adres biuro@kongresdrogowy.pl. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym, Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z wydarzenia on-line spowodowane podaniem nieprawidłowych danych rejestracyjnych, niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem rejestracji, nieposiadaniem przez użytkownika odpowiedniego sprzętu, oprogramowania lub połączenia z siecią Internet wymaganego do przeprowadzenia wydarzenia on-line.

Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

W celu uzyskania zwolnienia z VAT należy przesłać załączone oświadczenie (link) na adres biuro@kongresdrogowy.pl. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w niniejszej ofercie. W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów).

Podczas zgłaszania udziału grupy pracowników prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia indywidualnie dla każdego ze zgłaszanych przedstawicieli (opcja zgłoś następnego).

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT może być wspólne dla wszystkich zgłaszanych przez jednostkę osób.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/77- regulamin) oraz zapoznanie się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/78-rodo).

https://kongresdrogowy.pl/files/upload/OSWIADCZENIE_VAT_WEBFORUM.pdf


Partnerzy:


Patroni:


Polecane konferencje

Odbyła się

Zimowe utrzymanie w regionie Europy Centralnej

Główne tematy kolokwium

• Standardy utrzymania zimowego

• Systemy i materiały utrzymania zimowego

• Wpływ zmian klimatu na zimowe utrzymanie (PIARC)

Odbyła się

III Międzynarodowe Forum Tunelowe

Tradycyjnie rok konferencji PKD rozpoczyna Forum poświęcone budowie i eksploatacji tuneli. W 2021 roku wydarzenie ma nową nazwę – III Międzynarodowe Forum Tunelowe i odbywa się online.

Odbyła sięWEBForumZID

WebForum Zarządzanie infrastrukturą drogową

Odpowiedzialne zarządzanie infrastrukturą drogową, w którym decyzje są podporządkowane celom i misji zarządcy, nakierowane musi być na świadczenie usług publicznych na odpowiednim poziomie.