III Śląskie Forum Drogownictwa

Odbyła się


Program:

15.04.2015 (środa)

10:00 – 11:00 zakwaterowanie i rejestracja uczestników

11:00 – 11:30 SESJA I INAUGURACYJNA

11:00 przywitanie uczestników w imieniu organizatorów i gospodarzy regionu:

Prezes Polskiego Kongresu Drogowego, Marszałek woj. śląskiego, prezydent miasta Bielsko-Biała, starosta bielski, dyrektor ZDW w Katowicach

11:30 – 13:40 SESJA II TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE DROGAMI cz. I

11:30 – 11:45 Relacyjne bazy danych - Aleksander Łuczyk, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

11:50 – 12:25 Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych – Bogusława Ogórek, Weronika Rudzka, Krzysztof Bubel, Bogdan Modrzewski - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

12:30 – 12:55 Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Drogową w zarządzaniu drogami wojewódzkimi. Praktyczne aspekty wdrożenia systemu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Paweł Szmajda, prezes zarządu GEOPOLIS sp. z o.o.

13:00 – 13:20 Elektroniczne systemy oznakowania infrastruktury podziemnej stosowanej przy budowie dróg i autostrad – Sebastian Urbanek, 3M Poland Sp. z o.o.

13:20 – 13:40 Ewidencja dróg w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach a dyrektywa INSPIRE – Tomasz Wojsz, Heller Consult sp. z o.o. Oddział w Warszawie

13:45 – 14:30 – obiad

14:30 – 17:00 SESJA III BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

14:30 – 14:55 Bezpieczeństwo pieszego a infrastruktura drogowa - mł. insp. Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach

15:00 - 15:20 Taśmy prefabrykowane: technologie wykonania stałego i tymczasowego oznakowania poziomego – Norbert Robak, 3M Poland Sp. z o.o.

15:25 – 15:45 Realizacja opracowania: Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach - Jarosław Schabowski, przedstawiciel konsorcjum realizującego zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

15:50 – 16:05 Przewaga technologii pryzmatycznej nad technologią mikrokulkową w foliach odblaskowych do produkcji znaków drogowych – Tomasz Maksymienko, 3 M Poland Sp. z o.o.

16:10-16:25 Farba wodna w oznakowaniu dróg w Polsce: bezpieczeństwo, trwałość ekologia... Fakty i mity - Dawid Sibilak Dow Polska sp. z o.o.

16:30 - 17:00 Pokaz i instruktaż aplikacji farb wodnych Aqua Liner produkcji PPG Polifarb Cieszyn S.A + przerwa kawowa

17:00 – 19:00 SESJA IV TRWAŁE NAWIERZCHNIE DROGOWE

17:00 – 17:15 Innowacje: od idei do praktyki… – Beata Krieger, BASt (Niemcy)

17:20 – 17:40 Asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA, nowe lepiszcze do nowych wyzwań – Krzysztof Błażejowski dyrektor działu technologii, badań i rozwoju Orlen Asfalt

17:45 – 18:10 Stabilizacja gruntów rodzimych z wykorzystaniem technologii InfraCrete – Marek Przeradzki, przedstawiciel marki InfraCrete w Polsce

18.15 - 18.35 Doświadczenia ZDW w Katowicach w zastosowaniu nanotechnologii przy budowie nawierzchni asfaltowych – Piotr Heinrich, przedstawiciel marki Zydex w Europie Środkowej

18:40 – 19:00 Odcinki testowe z asfaltami wysokomodyfikowanymi ORBITON HiMA w Polsce – Krzysztof Błażejowski Orlen Asfalt

19:30 Uroczysta kolacja16.04.2015 r. (czwartek)

8:00 – 09:00 śniadanie

09:15 Podpisanie porozumienia o współpracy między Konwentem Dyrektorów ZDW i OIGD

Zbigniew Tabor - przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich i Adam Kulikowski - prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

09:30 – 11:45 SESJA V TRWAŁE NAWIERZCHNIE DROGOWE cz.II

09:30 - 09:50 Trwałe, bezpieczne i ekologiczne nawierzchnie z asfaltami modyfikowanymi gumą z opon. Praktyczne doświadczenia z odcinków realizowanych w Polsce - dr Aleksander Zborowski, TPA

09:55 – 10:15 Nowy układ wytycznych technicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

– Zbigniew Tabor, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

10:20 – 10:40 Zabezpieczenie warstwy sczepnej: nowe doświadczenia - Dominik Małasiewicz, specjalista ds. rozwoju rynku Lhoist Polska sp. z o.o.

10:45 – 11:05 Zarządzanie przedsięwzięciami drogowymi w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich z wykorzystaniem systemu informatycznego Droga Online – Katarzyna Łuczyk, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

11:10 – 11:40 Gromadzenie i przetwarzanie danych pochodzących z objazdów dróg w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach – Marek Skakuj, Heller Ingenieurgesellschaft mbH

11:45 – 12:15 - brunch (przerwa kawowa i poczęstunek)

12:15 – 15:00 SESJA VI TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE DROGAMI cz. II

12:15 – 12:30 Możliwości wykorzystania kamer ANPR do ewidencji i zarządzania ruchem – Tomasz Maksymienko, 3M Poland Sp. z o.o.

12:35 – 12:50 Wideorejestracja pasa drogowego – Tomasz Kurnik, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

12:55 – 13:10 Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji – Piotr Domagała, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

13:15 – 13:35 Od pomysłu do realizacji na przykładzie aplikacji do inwentaryzacji i obsługi pasa drogowego - Jakub Kalisiak, 3M Poland Sp. z o.o.

13:40 - 14:00 Pozyskiwanie danych dotyczących pasa drogowego metodami fotogrametrycznymi – Bogdan Modrzewski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

14:05 – 14:30 Praktyczne przykłady wykorzystania systemu ERGO w zarządzaniu infrastrukturą drogową – Paweł Szmajda, prezes zarządu GEOPOLIS sp. z o.o

14:30 – 14:45 Trudna inwestycja. Kampania informacyjna przed remontem DW 941 Wisła Głębce – Istebna Kubalonka, studium przypadku - Ryszard Pacer, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

14:45 Podsumowanie i zakończenie Forum

15:00 Obiad


Relacja:

Bez nowoczesnych technologii nie ma zarządzania drogami
Elektroniczne narzędzia jak wideorejestracja pasa drogowego, zdjęcia fotogrametryczne czy złożone aplikacje wykorzystujące relacyjne bazy danych to już codzienność w pracy zarządców dróg wyższych kategorii. Ich stosowanie stanowiło temat przewodni III Śląskiego Forum Drogownictwa, które zakończyło się 16 kwietnia w Bielsku-Białej.
Zmiany w wykorzystaniu zaawansowanych technologii w zarządzaniu drogami dzieją się bardzo szybko. Rok temu, podczas II Śląskiego Forum Drogownictwa, firma Eurosystem pokazała możliwości jakie dają drony (bezzałogowe systemy latające) w dokumentowaniu fotograficznym dróg i ich otoczenia. W tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przedstawił już efekty uruchomionego programu pilotażowego, który miał sprawdzić przydatność opracowań powstałych przy pomocy rejestracji fotograficznej z dronów do zadań związanych z szeroko pojętą ewidencją dróg, w tym oznakowania pionowego i poziomego. Zachęcające były zwłaszcza niskie koszty w porównaniu do tradycyjnej fotogrametrii lotniczej - powiedział Bogdan Modrzewski z referatu geodezji ZDW w Katowicach. Dodatkowym celem było uzupełnienie zasobów Elektronicznej Bazy Danych Przestrzennych ZDW w Katowicach o ortofotomapę wysokiej rozdzielczości dla obszarów o słabym bądź nieaktualnym pokryciu oraz o dane poszerzające zakres dostępnej informacji dotyczących parametrów pasa drogowego – profil podłużny i charakterystyczne przekroje poprzeczne oraz model 3d z możliwością generowania przekrojów. W wyniku realizacji projektu uzyskano wiele cennych danych i potwierdzono zalety fotografii robionych przez drony: szybkość opracowania, brak utrudnień w ruchu drogowym, wysoka jakość i szczegółowość ortofotomapy, pozyskanie wysokiej jakości materiału wyjściowego do wykonania ewidencji oznakowania poziomego i pionowego, pozyskanie wysokiej jakości materiału wyjściowego do wykonania aktualizacji ewidencji pasa drogowego.
ZDW w Katowicach przoduje w kraju pod względem stosowania nowoczesnych technologii. Ich podstawą są relacyjne bazy danych, tworzone już od kilkunastu lat. Na początku były one stosunkowo proste (w 2003 r. wdrożono programy do Ewidencji Poczty oraz Kosztów - wspólna baza danych), następnie wdrażano bardziej skomplikowane oprogramowanie do ewidencji dróg SIB View 5 (system korzysta z danych z wideorejestracji pasa drogowego, profili tematycznych), powstała baza do Zajęcia Pasa Drogowego, w 2009 r. wdrożono bazę Ewidencji Geodezyjnej, która do tej pory była w arkuszu kalkulacyjnym. Kolejnym etapem - powiedział Aleksander Łuczyk z katowickiego ZDW - było powstanie w 2011 r. Elektronicznej Bazy Danych Przestrzennych, która została połączona z bazą Ewidencji Geodezyjnej i wideorejestracją pasa drogowego. W tym samy roku nastąpiło wdrożenie systemu informatycznego Droga Online (system korzysta z baz danych m.in. danych z wideorejestracji pasa drogowego, oceny stanu technicznego i ewidencji dróg). W roku 2014 r. wdrożono Ewidencję Oznakowania, również połączoną z wideorejestracją pasa drogowego.
Podobne rozwiązania zaczynają również stosować inne zarządy dróg. Firma Geopolis przedstawiła opracowany przez siebie system ERGO do zarządzania infrastruktura drogową, który wdraża we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Natomiast spółka Designers promowała swój wieloskładnikowy system eDIOM również wykorzystywany w wielu zarządach dróg. W dyskusji na temat poszczególnych zastosowań pokazywano również systemy oferowane przez takie firmy jak 3M, Heller Consult czy Lehmann + Partner. Choćby to wyliczenie pokazuje jak bardzo efektywne zarządzanie infrastrukturą transportową wymaga dziś stosowania zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Choć - jak zauważył podsumowując dyskusję dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor - zawsze będą one tylko wspomagały człowieka. W zarządzaniu drogami najważniejsze pozostanie działanie ludzi - to jakie zostaną stworzone ramy organizacyjne i finansowe i jaki będzie poziom wiedzy pracowników administracji drogowej.
Podczas Forum podpisane zostało porozumienie o współpracy między Konwentem Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, którego przewodniczącym jest dyrektor Zbigniew Tabor a Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, którą reprezentowali: prezydent Adam Kulikowski i p.o. prezesa zarządu Barbara Dzieciuchowicz. Gratulując sygnatariuszom porozumienia, uczestniczący w obradach Forum prezes Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarek powiedział, że stanowi ono budujący przykład szukania partnerskich relacji między rynkiem wykonawczym a zamawiającymi. Drogi wojewódzkie są ważną częścią sieci drogowej (jest ich o ok. 50% więcej niż krajowych) a samorządy wojewódzkie przeznaczają znaczne kwoty na ich modernizację i budowę nowych odcinków. PKD zawsze będzie popierał porozumienia pozwalające budować atmosferę zaufania i współpracy między różnymi częściami środowiska drogowego - dodał prezes Kotlarek.
List do uczestników Forum skierowała Ewa Tomala-Borucka, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. "Już ubiegłoroczna edycja Śląskiego Forum, gromadząca niemal dwie setki specjalistów potwierdziła, jak istotna jest ta regionalna platforma wymiany doświadczeń z obszaru skutecznego zarządzania siecią drogową jak i bezpiecznej infrastruktury - czytamy w piśmie."GDDKiA jest bardzo pozytywnie nastawiona do tego typu inicjatyw. Jesteśmy przekonani, że wiedza krzewiona przez ZDW w Katowicach i Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy zaowocuje również we współpracy z krajowym zarządcą, jak i przyniesie wymierny, pozytywny efekt w realizacjach zadań na drogach krajowych".
Poza technologiami wspierającymi zarządzanie, tematami III ŚFD były także trwałe nawierzchnie drogowe, w tym asfalty wysokomodyfikowane i problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego - m.in. oznakowania poziomego dróg. Do tych tematów wrócimy w osobnych artykułach.

Polecane konferencje

Odbyła się

VII MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W PIŁCE SIATKOWEJ

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.

Odbyła się

Dobre praktyki i nowe rozwiązania

Trzecie, ostanie kolokwium w cyklu kolokwiów NAWIERZCHNIE BETONOWE- ISTOTNE ZAGADNIENIA BUDOWY I PROJEKTOWANIA

Odbyła się

IV POMORSKIE FORUM DROGOWE

Polski Kongres Drogowy po raz czwarty organizuje Pomorskie Forum Drogowe. Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 października 2021r. W tym roku będzie Forum będzie poświęcone tematyce utrzymania.