Polskie eliminacje do RODEO V4

Odbyła się

Na zdjęciu Węzeł Olsztyn - Południe. Źródło: GDDKiA. Autor: Jan Bronowski


Polski Kongres Drogowy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zapraszają na polskie krajowe eliminacje do zawodów operatorów pługów odśnieżnych krajów Grupy Wyszehradzkiej RODEO V4. Celem eliminacji jest wyłonienie reprezentacji Polski na zawody Grupy V4, których Polska będzie w tym roku gospodarzem.

Eliminacje odbędą się w dniu 25 września w Olsztynie, na terenie Obwodu Utrzymania Drogi Oddziału GDDKiA w Tomaszkowie (węzeł Olsztyn Południe drogi S51). W przeddzień – 24 września - zapraszamy na seminarium poświęcone zimowemu utrzymaniu dróg, z udziałem zamawiających oraz firm wykonawczych.

Z każdej firmy świadczącej usługi zimowego utrzymania dróg zapraszamy maksymalnie dwóch kierowców-operatorów. Będą oni rywalizować w trzech konkurencjach sprawności jazdy samochodem uzbrojonym w pług odśnieżny. Sprzęt zapewniają organizatorzy. Szczegółowy opis wymagań i zasady oceny znajdują się w regulaminie zawodów.

Trzech najlepszych kierowców w eliminacjach zakwalifikuje się do reprezentacji Polski na RODEO V4 Grupy Wyszehradzkej, które rozegrane zostaną 23-24 października w Krakowie. Nagrodą będzie zwolnienie ich z wpisowego na te zawody.

REGULAMIN

Konkursu Sprawności Operatorów Sprzętu

do Zimowego Utrzymania Dróg

Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Sprawności Operatorów Sprzętu do Zimowego Utrzymania Dróg, zwany dalej w skrócie KSOS.

I. CELE KONKURSU

Konkurs jest konkursem tematycznym, obejmującym swoim zakresem zagadnienia dotyczące sprawnego manewrowania pługiem.

Celem Konkursu jest podnoszenie umiejętności operatora sprzętu poprzez doskonalenie techniki jazdy, aby m.in. w ten sposób przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa na drogach.

II. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy.

III. ZADANIA ORGANIZATORA

Do zadań Organizatora należy:

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu,

2. Opracowanie i wybór tras jazdy sprawnościowej oraz elementów toru przeszkód,

3. Powołanie zespołu sędziowskiego, sędziego głównego oraz sędziów pomocniczych

poszczególnych konkurencji,

4. Przekazanie regulaminu Konkursu uczestnikom,

5. Prowadzenie dokumentacji Konkursu.

IV. ZADANIA SĘDZIEGO GŁÓWNEGO ORAZ ZESPOŁU SĘDZIOWSKIEGO

1. Do zadań sędziego głównego należy:

 • Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji i pracą zespołu sędziowskiego,
 • Rozpatrywanie spraw spornych, odwołań i protestów zgłaszanych w trakcie trwania Konkursu,
 • Kierowanie pracą zespołu sędziowskiego.

2. Do zadań zespołu sędziowskiego należy:

a) Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji, w tym:

- przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, w tym druków protokołów,

- tabeli wyników,

- środków do mierzenia czasu,

- sprawdzenie elementów toru przeszkód i ich zgodności z wymogami regulaminowymi,

b) Ocena poszczególnych konkurencji, ogłaszanie wyników bezpośrednio po zakończonej konkurencji.

V. ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Organizator przewidział 3 próby sprawnościowe,

2. Organizator umożliwi uczestnikom zapoznanie się z trasą prób sprawnościowych,

2. Opis każdej próby sprawnościowej załączony do Regulaminu (Załącznik nr 1-3),

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z danej próby, bądź jej korekty, z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub pogodowych. W takim jednak przypadku musi poinformować zawodników przed rozpoczęciem danej konkurencji,

4. W Konkursie biorą udział kierowcy, którzy dokonają zgłoszenia na Formularzu Zgłoszenia na stronie kongresdrogowy.pl i opłacą wpisowe wynoszące 200 zł (plus VAT)

6. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez kierowcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją w/w imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych Polskiego Kongresu Drogowego i Organizatora. Kierowca/zawodnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie KSOS,

7. Kierowca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdu - ważne prawo jazdy kategorii C.

8. Przez podpisanie zgłoszenia do udziału w konkursie kierowca zobowiązuje się do podporządkowania przepisom niniejszego regulaminu, komunikatom, poleceniom i instrukcjom wydawanym przez sędziów.

VI. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA

1. Pomiar czasu na danej próbie dokonywany jest z dokładnością 0,1 sekundy,

2. Każda sekunda to 1 punkt karny,

3. Wygrywa zawodnik, który uzyska najmniejszą ilość punktów karnych,

4. START. Przed rozpoczęciem próby przednie koła pojazdu powinny znajdować się przed linią startową,

5. Sędzia konkurencji odlicza głośno czas do startu i uruchomienia stopera: 5, 4, 3, 2, 1 start!

6. META. Pomiar czasu zostanie zatrzymany w chwili przekroczenia linii mety przednią osią pojazdu, przy czym pojazd musi się zatrzymać w ten sposób, aby linia mety znajdowała się między osiami, chyba że dana próba przewiduje inną charakterystykę zatrzymania pojazdu (patrz Załączniki 1-3),

7. Przekroczenie linii mety drugą osią spowoduje doliczenie dodatkowych 5 pkt. karnych, chyba że dana próba przewiduje inną charakterystykę zatrzymania pojazdu (patrz Załączniki 1-3),

8. Organizator przewidział 3 próby sprawnościowe,

9. W celu sklasyfikowania zawodnika musi on zaliczyć wszystkie 3 próby przewidziane przez Organizatora,

10. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku zawodników, przy ustaleniu ostatecznej klasyfikacji bierze się w kolejności wyniki za:

 • slalom,
 • tunel,
 • talerz Stewarda,
 • losowanie

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany regulaminu może wprowadzić jedynie Organizator,

2. Wyniki poszczególnych konkurencji stają się prawomocne po upływie 15 minut od ich ogłoszenia. Czas ogłaszania wyników powinien być również zapisywany na tablicy wyników,

3. Ewentualne protesty składa zawodnik na piśmie do sędziego głównego w czasie trwania konkurencji lub do 15 minut od chwili ogłoszenia wyników danej konkurencji.

4. Ostateczną decyzję o uwzględnieniu lub odrzuceniu protestu sędzia główny podaje do wiadomości zainteresowanego niezwłocznie po rozpatrzeniu protestu,

5. Ogłoszone przez zespół sędziowski po rozpatrzeniu ewentualnych protestów – wyniki końcowe są ostateczne i nie podlegają dalszym odwołaniom,

6. W przypadku powstania niejasności, co do sformułowań regulaminu, jego obowiązującą interpretację ustala Organizator.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1. Pojazdy potrzebne do zorganizowania i przeprowadzenia konkursu zapewnia Organizator,

2. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady, śliska nawierzchnia) decyzję o przerwaniu, przełożeniu lub kontynuowaniu jazdy podejmuje sędzia główny w porozumieniu z zespołem sędziowskim.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Olsztyn, sierpień 2019.

Załącznik nr 1

Konkurencje rozgrywane w ramach zawodów

1. SLALOM (przejazd między pachołkami)

Tor sprawnościowy składa się z ustawionych pachołków w linii prostej.

Wyznaczoną drogę między pachołkami należy przejechać slalomem w jak najkrótszym czasie w taki sposób, aby nie przewrócić pachołka.

 • punktacja według zasady: 1 sekunda czasu przejazdu – 1 punkt karny,
 • każdy błąd uczestnika na torze – 3 punkty karne. Za błąd uważane jest dotknięcie z przemieszczeniem przeszkody/pachołka lub jednego z jej elementów, przewrócenie pachołka,
 • ominięcie części przeszkody (pachołka) – 30 punktów karnych,
 • ominięcie całej przeszkody – niezaliczenie próby,
 • element/pachołek naruszony przednim kołem, a następnie tylnym jest liczony jako 3punkty karne za każde przewinienie.
 • Start. Przed rozpoczęciem próby przednie koła pojazdu powinny znajdować się przed linią startową,
 • Meta. Pomiar czasu zostanie zatrzymany w chwili położenia lemiesza na podłoże w wyznaczone na linii mety miejsce.

2. TUNEL (przesuwanie przedmiotu w wyznaczone miejsce i powrót tyłem)

Tor sprawnościowy składa się z beczek ustawionych w dwóch rzędach stanowiących tunel (lub pas drogi). Wyznaczoną trasę należy przejechać w jak najkrótszym czasie w taki sposób, aby nie przewrócić beczek znajdujących się po obu stronach. W trakcie przejazdu do przodu kierowca przesuwa przedmiot (np. zespolone ze sobą opony), aby zostawić je w wyznaczonym miejscu. Następnie wraca tyłem po tej samej trasie.

 • punktacja według zasady: 1 sekunda czasu przejazdu – 1 punkt karny,
 • każdy błąd uczestnika na torze – 3 punkty karne. Za błąd uważane jest dotknięcie z przemieszczeniem przeszkody/beczki,
 • ominięcie części przeszkody (beczki) – 30 punktów karnych,
 • ominięcie całej przeszkody – niezaliczenie próby,
 • element/beczka naruszony przednim kołem, a następnie tylnym jest liczony jako 3punkty karne za każde przewinienie,
 • Start. Przed rozpoczęciem próby przednie koła pojazdu powinny znajdować się przed linią startową, przedmiot do przemieszczenia przed lemieszem,
 • Meta. Pomiar czasu zostanie zatrzymany w chwili zatrzymania się pojazdu na linii mety w ten sposób, aby linia znajdowała się między osiami pojazdu.

3. TALERZ STEWARDA

Tor sprawnościowy składa się z ustawionych pachołków zgodnie ze szkicem próby. Wyznaczoną trasę należy przejechać w jak najkrótszym czasie w taki sposób, aby nie przewrócić pachołków oraz aby nie dopuścić do wypadnięcia piłeczki z talerza. Piłeczka umocowana jest na sznurku.

punktacja według zasady: 1 sekunda czasu przejazdu – 1 punkt karny,

 • każdy błąd uczestnika na torze – 3 punkt karny. Za błąd uważane jest dotknięcie
 • ominięcie części przeszkody (pachołka) – 30 punktów karnych,

z przemieszczeniem przeszkody/pachołka lub jednego z jej elementów, przewrócenie pachołka, upuszczenie przewożonej piłeczki. W przypadku upuszczenia piłeczki zawodnik powinien zatrzymać pojazd z użyciem hamulca ręcznego, umieścić piłeczkę na talerzu i kontynuować próbę,

d)ominięcie całej przeszkody – niezaliczenie próby,

e) element/pachołek naruszony przednim kołem, a następnie tylnym jest liczony

jako 3 punkty karne za każde przewinienie,

 • Start. Przed rozpoczęciem próby przednie koła pojazdu powinny znajdować się
 • Meta. Pomiar czasu zostanie zatrzymany w chwili zatrzymania się pojazdu na linii przed linią startową,mety w ten sposób, aby linia znajdowała się między osiami pojazdu.


Program:

24 września (wtorek)

16:00 – 18:00 (opcjonalnie) sesja treningowa w OUD Tomaszkowo przy węźle Olsztyn Południe

17:30 – 19:30 równolegle Hotel HP Park*** Debata panelowa „Doskonalenie modelu i praktyki stosowania kontraktów na utrzymanie dróg”:

Uczestnicy panelu: przedstawiciel GDDKiA, Jarosław Bera – zastępca dyr. Oddziału GDDKiA w Olsztynie ds. utrzymania, Waldemar Królikowski – dyrektor ZDW Olsztyn, Barbara Dzieciuchowicz – prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Adam Nowak – prezes zarządu Ozamet, Ferdynand Waliszewski – dyrektor ds. dróg FBSerwis, Radosław Owczarek, kierownik zespołu ds. soli drogowej Kopalni Soli Kłodawa.

20:00 kolacja – wieczór towarzyski

25 września (środa)

8:30-9:00 rejestracja zawodników

9:00 uroczystość otwarcia

09:15 – 11:30 I tura zawodów

11:30 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 13:45 II tura zawodów

14:00 zakończenie zawodów

15:00 obiad w hotelu HP Park


Warunki:

A. Opłata startowa dla kierowców - operatorów wynosi 246 zł z VAT (200 zł netto).

opłata obejmuje:

 • transport na trasie Hotel HP Park - OUD Tomaszkowo (i powrotny) w dn. 24 i 25.09.2019
 • udział w sesji treningowej w dn. 24.09.2019,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 25.09.2019.

Uwaga: kierowców - operatorów zainteresowanych rezerwacją noclegu w Hotelu HP Park (z dobą hotelową przedłużoną do godz. 15:00 w dn. 25 września) prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem: biuro@kongresdrogowy.pl, tel. 0 605 200 214, bądź wpisanie takiej informacji w formularzu zgłoszenia.

B. Pakiety konferencyjne:

Bez noclegu: 400 zł z VAT (325,20 zł netto)

Opłata obejmuje:

 • udział w seminarium w dn. 24.09.2019,
 • serwis kawowy i uroczystą kolację w dn. 24.09.2019,
 • transport na trasie Hotel HP Park - OUD Tomaszkowo (i powrotny) w dn. 25.09.2019
 • wstęp na teren rozgrywania zawodów w dn. 25.09.2019,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 25.09.2019.

Z noclegiem:

- miejsce w pokoju 2-osobowym: 550 zł z VAT (447,15 zł netto)

- pokój 1-osobowy: 650 zł z VAT (528,46 zł netto)

Opłata obejmuje:

 • udział w seminarium w dn. 24.09.2019,
 • serwis kawowy i uroczystą kolację w dn. 24.09.2019,
 • transport na trasie Hotel HP Park - OUD Tomaszkowo i powrotny w dn. 25.09.2019
 • wstęp na teren rozgrywania zawodów w dn. 25.09.2019,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 25.09.2019,
 • nocleg ze śniadaniem w Hotelu HP Park (Aleja Warszawska 119, 10-701 Olsztyn)

---------

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o 15:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Zgłoszenia udziału w zawodach i seminarium będą przyjmowane do dn. 19 września 2019r. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 20 września 2019 r. Odroczenie płatności jest możliwe - po potwierdzeniu u Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 20 września 2019 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane konferencje

Zapisz się

II Forum Beton w drogownictwie

Ostróda

Konferencja "Nawierzchnie betonowe: budowa, utrzymanie i naprawa" oraz wystawa firm branży drogowej, cementowej i chemicznej w EXPO-MAZURY.

Zapisz się

Zrównoważone drogi: ochrona środowiska

Lublin

Międzynarodowa konferencja „Zrównoważone drogi" stanowi kontynuację odbywających się na Lubelszczyźnie konferencji z cyklu „Ochrona środowiska i estetyka w budownictwie komunikacyjnym” .

Odbyła się

II Polskie Forum Tunelowe

Wrocław

Druga edycja Międzynarodowej Konferencji "Polskie Forum Tunelowe"odbyła się we Wrocławiu, a głównym tematem były planowane i realizowane inwestycje oraz eksploatacja tuneli.