l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Kolokwium: WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI

Program

10:00 – 12.00 Sesja I

Właściwości przeciwpoślizgowe w przepisach technicznych. Co dalej? – dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, emer. prof. Politechnika Warszawska (15′)

Właściwości przeciwpoślizgowe w dokumentach przetargowych GDDKiA – Leszek Bukowski, Departament Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (20′)

Aktualne problemy związane z oceną stanu i wymaganiami zawartymi w kontraktach budowlanych: wymagania gwarancyjne i współczynnik tarcia jako pozacenowe kryterium oceny ofert – dr inż. Igor Ruttmar, prezes TPA (25′)

Badania współczynnika tarcia nawierzchni drogowych w Polsce: sprzęt, procedury pomiarowe i wymagania – Tomasz Mechowski, kierownik Zakładu Diagnostyki Nawierzchni Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (30′)

Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych w Polsce: dlaczego mamy problemy z ich oceną? – dr inż. Marta Wasilewska Politechnika Białostocka (25′)

12.00 – 12.20 przerwa kawowa

12.20 Sesja II

O punktowej i ciągłej metodzie pomiaru współczynnika tarcia nawierzchni drogowych – dr inż. Dariusz Godlewski Politechnika Warszawska i Stanisław Szpinek, Polska Inżynieria sp. z o.o. (25′)

Hałaśliwość nawierzchni drogowych w zależności od technologii ich wykonania – dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. Politechniki Białostockiej (25′)

Wpływ kruszywa na właściwości przeciwpoślizgowe i akustyczne nawierzchni – Grzegorz Korzanowski, Śląskie Kruszywa Naturalne (20′)

Optymalizacja szorstkości i właściwości akustycznych nawierzchni drogowych w teorii i praktyce – dr inż. Wiesław Dąbrowski, przewodniczący Grupy Roboczej PKD Nawierzchnie Betonowe (20′)

Dyskusja generalna – moderacja: dr inż. Tadeusz Suwara, Zbigniew Kotlarek

15.00 obiad, zakończenie kolokwium

Warunki

Opłata za udział w Kolokwium wynosi:

100 zł z VAT – dla członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy
i pracowników administracji publicznej

lub

200 zł z VAT – dla pozostałych uczestników

Opłata ta obejmuje:

– udział w Kolokwium w dniu 20.06.2017.,

– materiały konferencyjne,

– serwis kawowy

– lunch

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%

Warunkiem uczestnictwa w Kolokwium jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia (online lub w wersji papierowej) oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 16 czerwca 2017 r.

Obniżona opłata za udział w Kolokwium dotyczy członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy oraz pracowników administracji publicznej.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Kolokwium lub nr faktury VAT.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kolokwium w terminie późniejszym niż 16.06.2017 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Rezygnacja wymaga formy pisemnej (e-mail, faks lub list).

Polecane Konferencje

Loading...