l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej

Program

28 listopada (środa)

(miejsce: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lub.)

10:00 Część oficjalna

Otwarcie konferencji – Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, dr inż. Janusz Bohatkiewicz, kierownik Katedry Dróg i Mostów PL, Marek Surowiec – Cement Ożarów, Mirosław Czech, dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie

10:15 SESJA I Nawierzchnie betonowe

10:15 Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne dla nawierzchni z betonu cementowego – prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu

10:45 Wpływ badań hałaśliwości nawierzchni drogowych na ich wybór w rozwiązaniach drogowych – dr inż. Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska

11:05 Nowoczesne technologie wyrównywania i teksturowania nawierzchni betonowych – Piotr Heinrich, OAT

11:25 Współczesne trendy w nawierzchniach betonowych – Michał Szymański, Chryso Polska

11:45 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 SESJA II Podbudowy, wzmocnienia i stabilizacja gruntów

12:00 Nowe wytyczne badań podłoża na potrzeby budownictwa drogowego – dr Edyta Majer, Państwowy Instytut Geologiczny

12:30 Projektowanie indywidualne konstrukcji nawierzchni a dolne warstwy konstrukcji – dr inż. Bohdan Dołżycki, Politechnika Gdańska

12:50 Wzmocnienie podłoża jako jeden ze sposobów zwiększenia trwałości zmęczeniowej nawierzchni bitumicznej – Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

13:10 Warstwa konstrukcyjna nawierzchni drogowej o wysokiej jakości z gruntu spoistego jako realizacja Tezy 5 opracowania dla GDDKiA pod kierownictwem prof. P. Radziszewskiego „Perspektywy i kierunki rozwoju konstrukcji” – Małgorzata Garbacz-Skubis, dyrektor techniczny Nascon sp. z o.o.

13:30 Technologia recyklingu z wykorzystaniem istniejących podbudów przy wzmacnianiu dróg wojewódzkich Województwa Świętokrzyskiego – Karol Rożek, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach

13:50 Uzdatnianie i stabilizacja gruntów spoistych: czy naprawdę wiemy już wszystko? – Dominik Małasiewicz, Lhoist Central Europe

14:10 – 15:00 lunch

15:00 SESJA III Nowoczesne nawierzchnie drogowe

15:00 Betonowe konstrukcje zbiorników wodociągowych: stan po kilkudziesięcioletnim użytkowaniu – prof. dr hab. inż. Anna Halicka, Politechnika Lubelska

15:20 Beton wałowany: szansa na tanie i trwałe drogi lokalne – Maciej Gruszczyński, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego

15:40 Wzmocnienia podłoża gruntowego pod nawierzchnie drogowe w Lublinie i jego okolicach – Grzegorz Dzik, dyrektor Oddziału Centrum Keller Polska sp. z o.o.

16:00 Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne modyfikowane miałem gumowym 0/1 mm– dr inż. Jerzy Kukiełka, Politechnika Lubelska; dr inż. Wojciech Bańkowski IBDiM

16:20 Analiza kosztów budowy nawierzchni drogowych – Piotr Kijowski, Stowarzyszenie Producentów Cementu

16:40 Badania hałaśliwości nawierzchni drogowych na przykładzie dróg wykonanych w technologii betonu wałowanego – mgr inż. Marcin Dębiński, Politechnika Lubelska

17:00 loteria wizytówkowa, podsumowanie

19:00 uroczysta kolacja (Hotel Hampton by Hilton, al. Kompozytorów Polskich 1)

29 listopada (czwartek)

(miejsce: sala „Mistrzów” hotelu Hampton by Hilton, al. Kompozytorów Polskich 1)

10:00 SESJA IV Monitoring i diagnostyka w drogownictwie

10:00 Inwestycje Oddziału GDDKiA w Lublinie w Programie Budowy Dróg Krajowych – Mirosław Czech, dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie

10:20 Doświadczenia Wydziału Technologii GDDKiA Oddział w Lublinie podczas monitorowania jakości na drogach o nawierzchni z betonu cementowego – Edyta Szewczyk, Sławomir Skrynicki GDDKiA Oddział w Lublinie

10:50 Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych – Artur Paszkowski Grupa Ożarów S.A.

11:10 Wzmocnienie podłoża z wykorzystaniem metody obserwacyjnej na przykładzie drogi S17 – Andrzej Belniak, dyrektor kontraktu PORR S.A., Karolina Trybocka i Szymon Świątek – Menard Polska sp. z o.o.

11:30 Technologia wykonania nawierzchni z betonu cementowego na drodze S17 Kurów-Garwolin – Jakub Drozdowski, Piotr Rabiega, Budimex S.A.

11:50 przerwa kawowa

12:15 SESJA IV Monitoring i diagnostyka w drogownictwie cz. 2

12:15 Badanie modułu sprężystości betonu jako komplementarne uzupełnienie badań na ściskanie – dr inż. Sławomir Karaś, Politechnika Lubelska

12:35 Budowa nasypów z wykorzystaniem mieszanek popiołowo-żużlowych na przykładzie budowy drogi S17 – Witold Bella, Krzysztof Zadrożny, Strabag

12:55 Doświadczenia z budowy drogi ekspresowej S17 na odcinku od węzła „Skrudki” do węzła „Kurów Zachód” – inż. Andrzej Szkuat, dyrektor regionu Mota Engil Central Europe

13:15 Możliwości oceny stanu konstrukcji betonowych i zespolonych na podstawie badań dynamicznych obiektów mostowych – mgr inż. Michał Jukowski, Politechnika Lubelska

13:40 dyskusja

14:00 zakończenie konferencji, lunch

Warunki:

Dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu woj. lubelskiego udział w konferencji w dn. 28.11.2018 (w części organizowanej na Politechnice Lubelskiej) jest bezpłatny.


dla pozostałych uczestników opłaty są następujące:

A. Bez noclegów:

600 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w konferencji w dniach 28-29.11.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 28.11.2018,
 • serwis kawowy i poczęstunek w dn. 29.11.2018

B. Z jednym noclegiem:

800 zł z VAT – miejsce w pokoju 2-osobowym

lub

900 zł z VAT – pokój 1-osobowy

Opłaty te obejmują:

 • jeden nocleg w Hotelu Hampton by Hilton**** (28/29.11.2018) ze śniadaniem,
 • udział w konferencji w dniach 28-29.11.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 28.11.2018,
 • serwis kawowy i poczęstunek w dn. 29.11.2018

C. Z dwoma noclegami:

1300 zł z VATmiejsce w pokoju 2-osobowym

lub

1400 zł z VAT pokój 1-osobowy

Opłaty te obejmują:

 • kolację w dn. 27.11.2018,
 • dwa noclegi w Hotelu Hampton by Hilton**** (27/28 i 28/29.11.2018) ze śniadaniami,
 • transport z hotelu do miejsca obrad i powrotny w dn. 28.11.2018
 • udział w konferencji w dniach 28-29.11.2018,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 28.11.2018,
 • serwis kawowy i poczęstunek w dn. 29.11.2018

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl
oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 20 listopada 2018 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji w terminie późniejszym niż 22 listopada 2018r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik konferencji potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji “Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

————————

REGULAMIN UCZESTNICTWA W II LUBELSKIEJ KONFERENCJI TECHNIKI DROGOWEJ

LUBLIN, 28-29.11.2018

Postanowienia Ogólne

 • Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w II Lubelskiej Konferencji Techniki Drogowej (zwanej dalej konferencją lub wydarzeniem), organizowanej w dniach 28-29 listopada 2018r. przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy, Politechnikę Lubelską oraz Grupę Ożarów SA, zwanych w dalszej części Organizatorami. Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenia finansowe i przetwarzanie danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy, z siedzibą w Warszawie, 03-301, ul. Jagiellońska 80, NIP 113-25-42-106, KRS 0000231691.
 • Każda osoba, która otrzymała elektroniczne potwierdzenie rejestracji na konferencję lub przebywa na terenie, na którym przeprowadzana jest konferencja obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa konferencji poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na konferencji i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest konferencja, a także urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników konferencji w związku z uzyskaniem elektronicznego potwierdzenia rejestracji na konferencję.
 • Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

“elektroniczne potwierdzenie rejestracji” oznacza indywidualną zgodę wejścia na konferencję;

“służby porządkowe” i “służby informacyjne” oznacza osoby wyznaczone do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w konferencji, w tym do kontroli uprawnień uczestników konferencji do wstępu na teren konferencji.

“teren konferencji” oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest konferencja.

“uczestnik konferencji” lub “uczestnik” oznacza osobę uczestniczącą w konferencji na podstawie elektronicznego potwierdzenia rejestracji lub zaproszenia.

§2

Warunki uczestnictwa

 • Wstęp uczestników na konferencję odbywa się na podstawie otrzymanego od Organizatora elektronicznego potwierdzenia rejestracji, wysłanego na adres e-mail podany przez uczestnika podczas procesu rejestracji on-line.
 • Z chwilą dokonania rejestracji zgodnie z ust. 2 powyżej uczestnik konferencji:
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem danych osobowychi że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania oraz że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w tej części jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§3

Przepisy porządkowe

 • Uczestnicy konferencji są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
 • Uczestnicy konferencji mogą przebywać na terenie konferencji tylko w godzinach otwarcia oznaczonych przez Organizatora.
 • Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków elementów wyposażenia uczelni w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody Organizatora.
 • Zabronione jest prowadzenie przez uczestników konferencji jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W miejscu organizowanego wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego.
 • Uczestnikom konferencji nie wolno wnosić bagaży z wyjątkiem bagażu podręcznego. Za bagaż podręczny uważa się bagaż o maksymalnych wymiarach 35cm*20cm*20cm. Plecaki, torby, walizki o większych gabarytach należy oddać do szatni.
 • Uczestnikom konferencji nie wolno wnosić ani wprowadzać zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych i słabowidzących.
 • Uczestnicy konferencji mogą przebywać w miejscach udostępnionych przez Organizatora oraz poruszać się wyłącznie oznaczonymi przez Organizatora ciągami komunikacyjnymi.
 • Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu organizowanego wydarzenia.
 • Uczestnicy konferencji są zobowiązani do wykonywania poleceń służb porządkowych, informacyjnych a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych.
 • Organizator zapewnia bezpłatny dostęp do szatni i toalet.
 • Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek przez uczestnika, Organizator ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z terenu konferencji:
 • Służby porządkowe i informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych i informacyjnych,
 • osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

§4

Odpowiedzialność za szkody

 • Uczestnicy konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty).
 • Organizator odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie, z wyjątkiem rzeczy wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.)

§5

Przepisy końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 • Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody uczestnika.
 • Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego wydarzenia.
 • W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.
 • W przypadku sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim.
 • Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.


*osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

Polecane Konferencje

Loading...