l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Forum Dróg Miejskich

Blisko 100 osób, reprezentujących samorządowych zarządców dróg, głównie z miast, naukowców, firmy drogowe wzięło udział w zakończonym 30 września w Łodzi Forum Dróg Miejskich. Patronat nad Forum sprawowali: Ministerstwo Infrastruktury, a także prezydenci Katowic i Łodzi.

Uczestnicy dwudniowej konferencji omówili najważniejsze problemy administracji drogowej w miastach, dotyczące wszystkich korzystających z miejskich ulic i innych przestrzeni komunikacyjnych: kierowców, pieszych, rowerzystów czy podróżujących komunikacją publiczną. Specyfikę problemów miejskich drogowców najlepiej oddaje powiedzenie: „Każda ulica to droga, ale nie każda droga to ulica”.
Drogi w miastach skupiają jak w soczewce problemy całego polskiego drogownictwa. Należą bowiem do nich drogi publiczne wszystkich kategorii, a więc krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, w granicach pasa drogowego (z wszystkimi jego elementami , a więc z chodnikami, pasami zieleni i ścieżkami rowerowymi) , znajdujące się na terenie miasta w jego granicach administracyjnych. Do dróg miejskich wlicza się także tak zwane drogi wewnętrzne i elementy infrastruktury nie zaliczone do dróg takie jak samodzielne ciągi piesze, ścieżki rowerowe, parkingi itp. Dróg publicznych w miastach jest ok. 65 000 km co stanowi ok. 18 % wszystkich dróg publicznych w kraju, ale dla zarządców miejskich ważniejszym wskaźnikiem jest powierzchnia ulic i pozostałych powierzchni komunikacyjnych.
Najważniejszym problemem samorządowego drogownictwa jest niedostateczne finansowanie, spowodowane przerzuceniem go w całości na budżety jednostek samorządu terytorialnego – przypomniał prezes Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarek. Uniemożliwia to poważniejsze inwestycje i podnoszenie standardu, problemem jest też utrzymanie dróg. Brakuje koordynacji i spójnej wizji rozwoju sieci dróg w Polsce, nie ma systemowych rozwiązań dotyczących finansowania.
Z tych ogólnych problemów wynika wiele innych – bardziej szczegółowych. Należy do nich kwestia połączeń węzłów na autostradach i drogach ekspresowych z istniejącą siecią w sposób umożliwiający należyte rozprowadzenie ruchu. Przekracza to możliwości finansowe samorządów. Inny problem to lokalizacja zjazdów z dróg szybkiego ruchu, nie zawsze – w opinii samorządowców – uwzględniająca lokalne potrzeby społeczne czy ekonomiczne.
Środowisko drogowe wnioskuje od paru lat o zwiększenie obecnie obowiązujących poziomów hałasu w zakresie dróg o 5dB w przypadku progu dziennego i nocnego, co jest dopuszczalne według prawa europejskiego. Należy także zróżnicować procedury dla dróg nowobudowanych i modernizacji już istniejących, ze względu na występujące w tym drugim przypadku ograniczenia niemożliwe do usunięcia. Jest to szczególnie widoczne w miastach, gdzie przy istniejącej zabudowie nie da się spełnić zakładanych norm.
Znaczna część dróg w miastach nie odpowiada warunkom jakim powinny odpowiadać drogi wg aktualnych przepisów. Konieczne jest zatem przyspieszenie prac nad nową ustawą o drogach publicznych. Podczas Forum poruszono kwestie usprawnienia zarządzania tymi drogami, określenia polityki państwa w stosunku do miast, rozwoju terytorialnego, potrzebnej rewaloryzacji przestrzeni – czyli polityki wobec sieci drogowej kraju. Pilną rzeczą jest stworzenie działającego systemu wydawania i wdrażania przepisów technicznych i warunków jakim powinny odpowiadać drogi.
Uczestnicy powołali komisję do opracowania zgłoszonych podczas obrad wniosków i postulatów. W jej skład weszli: prof. Wojciech Suchorzewski jako przewodniczący oraz: Janusz Koper (pełnomocnik prezydenta Rybnika ds. dróg i gospodarki komunalnej), Tomasz Kowalczyk (Polski Kongres Drogowy), Grażyna Lendzion (dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie), Zbigniew Tabor (dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach), Czesław Wandzel (dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze) i Maciej Winsche (dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi). Dokument zostanie poddany szerokiej konsultacji w środowisku drogowym.
Przewodniczący Komisji Drogownictwa Miejskiego Czesław Wandzel zaproponował, by organizowane przez Polski Kongres Drogowy Forum Dróg Miejskich, stało się imprezą cykliczną, odbywaną co dwa lata, na przemian ze Zjazdami Drogowców Miejskich. Najbliższy zjazd odbędzie się we wrześniu 2011 roku w Grudziądzu.

Polecane Konferencje

Loading...