Tomasz Siwowski

Miejsce pracy:

Politechnika Rzeszowska Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Zakład Dróg i Mostów, 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2

Promost Consulting, 35-307 Rzeszów, ul. J. Niemierskiego 4

Wykształcenie:

prof. dr hab. inż.

Specjalizacja:

budownictwo drogowo - mostowe

Osiągnięcia zawodowe i branżowe:

Kierownik Katedry Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Jego działalność naukowa jest prowadzona w dyscyplinie „inżynieria lądowa i transport” i skupia się wokół następujących specjalności naukowych: trwałość obiektów mostowych, zastosowanie nowych materiałów w budowie dróg i mostów (m.in. kompozyty FRP, stopy aluminium, betony niekonwencjonalne) oraz badania i diagnostyka obiektów mostowych. Tematyka aktualnie prowadzonych badań naukowych dotyczy zastosowania w kompozytów polimerowych FRP mostownictwie i geotechnice oraz wykorzystania materiałów z recyklingu w budownictwie komunikacyjnym. Prof. Tomasz Siwowski jest autorem kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.

Prof. T.Siwowski prowadzi także aktywną działalność konsultingową w zakresie projektowania i zarządzania inwestycjami infrastrukturalnymi (www.promost.pl). Jest projektantem kilkudziesięciu obiektów mostowych (w tym pierwszych polskich mostów drogowych z kompozytów FRP), zarządzał budową kilku dużych mostów, a także prowadził nadzory naukowe przy budowie mostów. T.Siwowski jest aktywnym członkiem wielu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń zawodowych i naukowych, m.in.: SITK RP, PZiTB, ZMRz, ASCE, IABSE, IABMAS, a także członkiem Rady Naukowej GDDKiA.

Ważniejsze publikacje:

SIWOWSKI T. Mosty z kompozytów FRP. Kształtowanie, analiza, badania. PWN, Warszawa, 2018, ISBN: 978-83-01-19921-0.

SIWOWSKI T., KULPA M., RAJCHEL M. Advances in FRP composite vehicle bridges - the Polish experience.Archives of Civil Engineering, Vol. LXVI, Issue 1, 2020; pp. 209-224

SIWOWSKI T., PIĄTEK B., SIWOWSKA P., WIATER A. Development and implementation of CFRP post-tensioning system for bridge strengthening. Engineering Structures, 207 (2020) 110266

SIWOWSKI T., KALETA D., KUCZAJ G. Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Drogi Gminne i Powiatowe, nr 6(46), IX-X 2019, s.41-51.

SIWOWSKI T. (red.). Projektowanie mostów wg Eurokodów. Elamed Media Group. Katowice, 2016.

SIWOWSKI T., Bridge engineering. Selected issues. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2015.