Miejsce pracy:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie


Wykształcenie:

dr hab. inż. prof. IBDiM


Specjalizacja:

1) Działalność zawodowa związana przede wszystkim z następującymi obszarami:

  • wyznaczaniem nośności użytkowej, w tym wojskowej obiektów mostowych,
  • wyznaczaniem okresu bezpiecznej eksploatacji obiektów mostowych,
  • oceną stanu technicznego obiektów mostowych,
  • historią mostownictwa;

2) Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: projektanta i kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie obiektów mostowych;

3) Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej obejmującej projektowanie i kierowanie budową i robotami w zakresie obiektów mostowych.


Osiągnięcia zawodowe i branżowe:

1) Autor metody wyznaczania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych RYM-IBDiM

Nazwa metody powstała od pierwszych liter nazwiska autora i nazwy Instytutu, w którym pracuje. Zarządzeniem nr 17 z dnia 1 czerwca 2004 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wprowadził opracowaną metodę do stosowania na drogach krajowych. Za opracowanie i wdrożenie systemu określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych metodą uproszczoną RYM-IBDiM autor otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa.

2) Autor metody wyznaczania nośności wojskowej drogowych obiektów mostowych MILORY

Nazwa metody powstała od pierwszych dwóch liter słów Military Load i nazwiska autora. Decyzją nr 65 z dnia 26 października 2005 r. Minister Infrastruktury wprowadził nakaz wyznaczania metodą MILORY wojskowej klasy obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych w Polsce. Za publikację: „Technical and scientific analysis of Military Load Classification of Bridges, Ferries, Rafts and Vehicles according to NATO Standardization Agreement STANAG 2021” (Analiza naukowo - techniczna wojskowej klasyfikacji obiektów mostowych, promów i tratw oraz pojazdów według umowy standaryzacyjnej NATO STANAG 2021) autor otrzymał od Ministra Infrastruktury wyróżnienie za opracowanie w sprawie ustaleń normatywnych NATO, istotnych w dziedzinie infrastruktury komunikacyjnej. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad metodą MILORY autor obliczył nośność wojskową ponad 2 000 obiektów mostowych usytuowanych w sieci dróg publicznych.

3) Autor nowych hipotez dotyczących budowy mostów w starożytności:

- mostów wybudowanych przez Kserksesa w 480 r. p.n.e. przez cieśninę Hellespont,

- najstarszego rzymskiego mostu na Tybrze - Pons Sublicius,

- mostu wybudowanego przez Cezara w 55 r. p.n.e. na Renie,

- mostu wybudowanego przez Trajana w 102 r. na Dunaju,

- mostu wybudowanego w Kamieńcu Podolskim w II w. n.e.

Ważniejsze publikacje:

1) Innowacyjne wyroby budowane w budownictwie mostowym. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014, nr 18, s. 155-165.

2) O programie LIDER albo o odejściu do lamusa przekonań większości naukowców działających w XX w. Materiały budowlane, 2015, nr 5, s. 125-127.

3) Kryteria oceny ofert na roboty budowlane. Infrastruktura, 2015, nr 11-12, s. 48-54.

4) Proposal to change the design load in the Eurocode 1 based on loads from vehicles with a mass of 60 tonnes (Propozycja zmiany obciążenia projektowego w Eurokodzie 1 na podstawie obciążenia pojazdami o masie 60 t). Transportation Research Procedia 14, 2016, 4020 – 4029, Elsevier B.V.

5) O kładce dla pieszych w Norwegii i moście dla Bajazyta II na Złotym Rogu. Biuletyn Informacyjny Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, 2016, nr 1 (32), s. 35-39.