Leszek Rafalski

Miejsce pracy:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów


Wykształcenie:

Profesor nauk technicznych


Specjalizacja:

Konstrukcje geotechniczne, konstrukcje drogowe, rozwój transportu


Osiągnięcia zawodowe i branżowe:

Wyższe studia na Wydziale Inżynierii Lądowej ukończył w 1977 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie budownictwa. W latach 1977 - 83 pracował w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 7. W 1983 roku rozpoczął pracę w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.

Zajmował się zagadnieniami z zakresu geotechniki, a szczególnie dotyczącymi fundamentów, ścian szczelinowych, pali, przesłon przeciwfiltracyjnych, podbudów drogowych, konstrukcji torowiska kolejowego, podtorza i nasypów. Prowadził badania właściwości gruntów, odpadów, gruntów wzmocnionych żywicami syntetycznymi i innymi spoiwami. W ostatnich latach, oprócz zagadnień dotyczących geotechniki, zajmuje się także problematyką prognozowania i strategii rozwoju transportu, organizacji i finansowania infrastruktury drogowej, a zwłaszcza rozwoju sieci drogowej i powiązania infrastruktury transportowej Polski z Unią Europejską. Prowadzi badania dotyczące barier prawnych, finansowych i technicznych dotyczących rozwoju sieci drogowej.

W latach 1983-90 kierował Laboratorium Geotechniki, a od 1987 do 1990 roku był również zastępcą kierownika Zakładu Geotechniki w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Naczelnego w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.

Autor lub współautor ponad 230 prac badawczych i ekspertyz oraz ponad 130 publikacji krajowych i zagranicznych. Współautor 10 patentów z zakresu stabilizacji gruntów, zawiesin twardniejących i ich zastosowania w praktyce inżynierskiej.

Jest członkiem wielu organizacji naukowych, zawodowych i rad naukowych: Rady Głównej Instytutów Badawczych, Akademia Inżynierska w Polsce, Kongresu Budownictwa Polskiego, Polskiego Komitetu Geotechniki.

Jest Przewodniczącym Rady Głównej Instytutów Badawczych, ustawowego organu reprezentującego instytuty badawcze, opracowującego opinie i postulaty w sprawach polityki naukowej i naukowo-technicznej oraz w sprawach warunków i zasad działania tych jednostek.

Jest Prezesem Akademii Inżynierskiej w Polsce, stowarzyszenia pożytku publicznego, którego celem jest służenie polskiemu społeczeństwu, a także społeczeństwom innych krajów we wszystkich dziedzinach inżynierii, techniki, technologii i ochrony środowiska.

Jest koordynatorem Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Drogowego.

Przewodniczy Radzie Programowej kwartalnika Roads and Bridges Drogi i Mosty, czasopisma wydawanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w wersji polsko-angielskiej.

Uczestniczy w pracach następujących organizacji międzynarodowych:

Forum Europejskich Krajowych Laboratoriów Badawczych Drogownictwa (FEHRL),

Komitetu Badawczego Transportu OECD/ECMT (JTRC)

Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Fundamentowania (ISSMFE) – Komitet TC 202 Geotechnics of Pavements.

Od roku 2005 jest członkiem Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego.

Ważniejsze publikacje:

„Warstwy mrozoochronne ze słabych kruszyw grubookruchowych w nawierzchniach drogowych". Seria „Studia i materiały”, Wydawnictwo IBDiM Warszawa, 2006 r. Współautorstwo pracy.

„Uwarunkowania prawne budowy dróg". Referat na konferencję pt.: „Dzień Inżyniera Budownictwa”. Poznań, 2007 r. Autorstwo pracy "Budowa dróg szybkiego ruchu - uwarunkowania prawne" Referat na konferencję pt. „Przyspieszenie budowy dróg ekspresowych w programie rządowym Infrastruktura i środowisko”. Kielce, 2007 r. Współautorstwo pracy.

„Podbudowy drogowe". Seria „Studia i materiały”, Wydawnictwo IBDiM Warszawa, 2007 r. Autorstwo monografii, która otrzymała nagrodę Ministra Infrastruktury.

„Transport infrastructure investment. Options for efficiency”. Contributor to the report published by OECD/ ITF, Paris 2008. Autorstwo polskich danych do raportu.

„Główne kierunki zmian w warunkach technicznych dotyczących dróg publicznych”. Referat na LI Dni Drogowe, Międzyzdroje 2008 r. Autorstwo referatu.

„Perspektywa poprawy stanu infrastruktury drogowej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego”. Transport Miejski i Regionalny, grudzień 2008 r. – przedruk referatu z konferencji Euro-Trans. Autorstwo artykułu.

„Podłoże nawierzchni drogowej”. Inżynieria Morska i Geotechnika Nr 3/2009 r. Autorstwo pracy.

"Zawiesiny twardniejące". Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2009 r. Współautorstwo monografii, która otrzymała nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej.

„Kruszywa drogowe w wymaganiach technicznych rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury”. Drogi nr 2/2010 r. Autorstwo artykułu.

„Kryteria wykonania i badania pokryw oraz zwieńczeń studni kanalizacji kablowej z betonu zbrojonego”. Seria I, wyd. IBDiM Warszawa, 2010 r. Współautorstwo monografii.

„Eksploatacja dróg”. Seria „Studia i materiały”, Wydawnictwo IBDiM, Warszawa 2011 r. Redakcja i współautorstwo monografii.

„ANPR-MMR and WiM for detection of overloaded vehicles”. Proceedings of the International Conference on Weigh-In-Motion, June 4-7, 2012, Dallas, Texas, USA. Współautorstwo referatu.

„Investigations of resilient modulus of selected bound mixtures under cyclic load”. Roads and Bridges nr 4/2012. Współautorstwo artykułu.

„Polish experience with testing of selected shales as material for road base courses”. Springer Series in Geomechnics and Geoengineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012. Współautorstwo rozdziału monografii.

„Innowacyjność w rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce”. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 283, Budownictwo i Inżynieria Środowiska zeszyt 59, Rzeszów 2012 r. Autorstwo artykułu.

„Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich”. Materiały na Konferencję „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym i kolejowym”, Warszawa 23.10.2012 r. Autorstwo referatu.

„Investigations of resilient moduli of selected bound mixtures under cyclic load”. Roads and Bridges nr 4/2012. Współautorstwo artykułu.

„Innowacyjność w rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, styczeń-luty 2013 r. (przedruk). Autorstwo artykułu.

,,The influence of selected chemical compounds used in winter road maintenance on the active capillarity of soils”. Journal of Soils and Sediments, January 2013. Współautorstwo artykułu.

,,Intelligent Comprehensive Vehicle Identification System based on the Neural Picture Analysis”. OPTIMUM 2013 – International Symposium on Recent Advances in Transport Modelling. Kingscliffe, Australia, 21-23 April 2013. Współautorstwo referatu.

,,The problem of overloaded vehicles in Poland”. Baltic Road Conference, Vilnius, 26-28 August 2013. Współautorstwo referatu.