Tadeusz Sandecki

Miejsce pracy:

emeryt, a ostatnie (1968 - 2014) Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów


Wykształcenie:

dr hab. inż.


Specjalizacja:

projektowanie i budowa dróg oraz inżynieria ruchu drogowego


Osiągnięcia zawodowe i branżowe:

 • Od 1995 r. do 2014 r. profesor w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej.
 • Od 1991 r. do grudnia 2012 r. starszy projektant w Transprojekcie-Warszawa Sp. z o.o.
 • uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg i mostów, nr KBU-2126-4/69.

- Od 2007 r. i w dalszym ciągu członek Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg

Krajowych i Autostrad.

- Od 2016 r. i w dalszym ciągu członek Rady Techniczno-Naukowej BUDIMEX S.A.

- Od 2000 r. do sierpnia 2012 r. Kierownik Zakładu Inżynierii Komunikacyjnej w Instytucie

Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej.

- Od 2007 r. do 2010 r. Kierownik Studiów Podyplomowych Inżynierii Drogowej

w Politechnice Warszawskiej.

- W latach 1987-1991 zastępca dyrektora Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej.

- W latach 1991-1992 p.o. dyrektora Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej.


Ważniejsze publikacje:

 1. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewódzkich, ZDW Katowice, ZDW Opole, ZDW Białystok, ZDW Bydgoszcz, Autorzy: M. Bujalski, T. Sandecki, M. Wierzchowski, L. Mikołajków. 2012 r.
 2. 2012 r. Internetowy Katalog Systemów Barier Ochronnych – IKSBO. Autorzy: T. Sandecki i M. Bujalski. 2012 r.
 3. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Współpraca naukowa. Wyd. Zarządzeniem nr 31 GDDKiA z dn. 23 kwietnia 2010 r.
 4. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Część II: Zagadnienia techniczne. Wydaw. GDDKiA, Autor prowadzący, koordynacja i opracowanie graficzne. 2003 r.
 5. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Część I: Wprowadzenie. Wydanie drugie uaktualnione i uzupelnione. Wydaw. GDDKiA, 2003 r., Autor prowadzący, koordynacja i opracowanie graficzne.
 6. Rozporządzenie MTiGM w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych, kierownik i autor prowadzący zespołu autorskiego. 1998r.
 7. Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, kierownik i autor prowadzący zespołu autorskiego. 1998r.
 8. Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych drogach dwukierunkowych. Opracowana w Politechnice Warszawskiej pod kier. T. Sandeckiego.Wyd. Zarządzeniem nr 20 GDDKiA z dnia 22 sierpnia 2005 r.