Stanisław Gaca

Miejsce pracy:

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków


Wykształcenie:

wyższe kierunek budownictwo, prof. dr hab. inż.


Specjalizacja:

specjalność budowa dróg i inżynieria ruchu drogowego


Osiągnięcia zawodowe i branżowe:

Ważniejsze osiągnięcia naukowe obejmują: budowę modeli i kwantyfikację wpływu niestacjonarności procesów zgłoszeń pojazdów na wlotach skrzyżowań na przepustowość relacji podporządkowanych oraz na warunki ruchu; ilościowy opis oddziaływania skrzyżowań z sygnalizacją na funkcjonowanie znajdujących się w pobliżu skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej; opracowanie modelu ruchu w strefie konfliktów „pieszy – pojazd” i zbadanie wpływu pieszych na przepustowość pasów ruchu prowadzących relacje pojazdów kolizyjne z potokami pieszych; budowę modeli predykcji prędkości pojazdów przy wykorzystaniu narzędzi uogólnionej regresji liniowej oraz regresyjnych modeli logitowych; budowę modeli predykcji wybranych miar bezpieczeństwa ruchu na odcinkach dróg wraz z ilościową oceną wpływu jakościowych cech dróg i ulic oraz ich otoczenia na zagrożenia wypadkami; rozwinięcie nowego w kraju nurtu badań pośrednich miar szacowania zagrożeń wypadkami wraz z oceną wpływu parametrów ruchu i charakterystyk dróg oraz ich otoczenia na te miary; badania skuteczności różnych form nadzoru prędkości i jego wpływu na bezpieczeństwo ruchu.

Zastosowane w praktyce wyników prac naukowo-badawczych obejmuje m.in. współautorstwo przepisów i materiałów pomocniczych do projektowania infrastruktury drogowej: wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych; instrukcji obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej; instrukcji obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną; instrukcji wykonywania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego; podręcznika „ochrona pieszych”.

Kierownik i współautor projektów badawczych i prac studialnych realizowanych na zlecenia centralnej oraz samorządowej administracji drogowej, w tym związanych z zarządzaniem prędkością, środkami poprawy bezpieczeństwa ruchu, ochroną ruchu pieszych.

Współautor blisko 90 prac projektowych, studialnych, ekspertyz i opinii. Wśród tych opracowań znajdują się: ekspertyzy w zakresie przepisów projektowania, studiów ruchu drogowego wraz z elementami planowania zagospodarowania przestrzennego; projekty skrzyżowań, sterowania ruchem i koordynacji sygnalizacji świetlnej; opracowania studialne i ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa ruchu, opracowania koncepcji środków poprawy bezpieczeństwa ruchu, audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Posiada certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Ważniejsze publikacje:

Inżynieria ruchu drogowego – teoria I praktyka. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008, 492 s. (współautorzy: Tracz M., Suchorzewski W.)
Badania prędkości pojazdów i jej wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zeszyty Naukowe PK, Nr 75, Kraków, 2002
Assessment of pedestrian risk at crossings with kinematic-probabilistic model . Transportation Research Record, Journal of the Transportation Research Board, 2015, Vol. 2514, s. 129-137 (współautor Kieć M.).
Influence of Various Restrictions on Speed-Flow Models. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No 2144, Washington D.C., 2009, s. 167 – 177, (współautor Tracz M.)
The influence of the carbo-glass geogrid-reinforcement on the fatigue life of the asphalt pavement structure. Archives of Civil Engineering, Vol. 58, nr 1/2012, s. 97-113 (współautor Górszczyk J.)
Design of cross-section on roads through built-up areas. Archives of Civil Engineering, Vol. 58, nr 3/2012 s. 243 – 257 (współautorzy: Kieć M., Tracz M.)
Evaluating the effectiveness of non-physical speed management measures. International Conference on Traffic and Transport Engineering, November 24-25, 2016, Belgrade, Serbia, 2016. – S. 627- 633 (współautorzy: Kieć M., Budzyński M.)
Diagnostyka dróg pod kątem bezpieczeństwa ruchu. Rzeczoznawstwo budowlane : diagnostyka i wzmacnianie obiektów budowlanych. – Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2016, s. 272-295, (współautor Tracz M.)
Speed management for local and regional rural roads. Transportation Research Procedia, Vol. 14, 6th Transport Research Arena – TRA2016, Warsaw, Poland, s. 4170-4179 (współautor Kieć M.)
Metoda pośredniej oceny bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture JCEEA, 2016, z. 63, nr 1/2, s. 201-208 (współautor Kieć M.)
Zarządzanie prędkością jako środek poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach regionalnych. Prace Naukowe. Transport / Politechnika Warszawska, 2016, z. 114, s. 103-114 (współautor Pogodzińska S.)
Impact of human factor on speed choice. 6th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), October 19-21, 2015, Győr, Hungary, s. 527-532 (współautor Kieć M.).
Research on the impact of road infrastructure on traffic safety. Rozdz. w monografii Recent advances in civil engineering : road and transportation engineering, Politechnika Krakowska, Nr 483, 2015, s. 51-79 (współautor Kieć M.).
Impact of access management on traffic performance in Poland. Access management theories and practices : proceedings of the Second International Conference on Access Management, September 25-27, 2014, Shanghai, China, eds. Zhongyin Guo, Baoshan Huang, Zhongren Wang. – Reston, Virginia : American Society of Civil Engineers, 2015, s. 23-31 (współautor Kieć M.).
Influence of night-time lighting restrictions on road design. W: 5th International Symposium on Highway Geometric Design, June 22-24, 2015, Vancouver, Canada, Transoft Solutions Inc., 2015, 17 s. (współautor Kieć M.).
Reconstruction and development of road network in Poland - Country Report. W: 5th International Symposium on Highway Geometric Design, June 22-24, 2015, Vancouver, Canada, Transoft Solutions Inc., 2015, 18 s. (współautorzy: Kieć M., Tracz M.).
Assessment of relative accidents' risk during darkness. International Conference on Traffic and Transport Engineering, November 27-28, 2014 Belgrade, Serbia, 2014, s. 306-314 (współautor Kieć M.).
Koncepcja systemu automatycznego nadzoru nad niebezpiecznymi zachowaniami uczestników ruchu drogowego. Drogownictwo, nr 7-8, 2014, s. 233-239 (współautorzy: Jamroz K., Kustra W.).
Speed choice in darkness conditions on rural and suburban roads. TRB 93rd Annual Meeting Compendium of Papers, Transportation Research Board, Washington DC, USA, 2014, 17 s.
Wpływ infrastruktury drogowej na zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w warunkach nocnych ograniczeń widoczności. Inżynieria i Budownictwo, Nr 12, 2013, s. 675-678 (współautorzy: Kieć M., Zielinkiewicz A.).
Risk of accidents during darkness on roads with different technical standards. Proceedings of the 16th International Conference Road Safety on Four Continents: Beijing, China, 15-17 May 2013, Swedish National Road and Transport Research Institute, 2013, 14 s. (współautor Kieć M.)
Badania dobowych zmian prędkości na odcinkach dróg i ulic. Transport Miejski i Regionalny, nr 12, 2012, s. 10-15.
Badania naukowe i ich rola w przekształcaniu sieci drogowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 59, nr 3/1, 2012, s. 69-79.
Quantification of the impact of road accessibility and selected factors of road surroundings development on road traffic safety. TRB 91st Annual Meeting Compendium of Papers DVD, Transportation Research Board, Washington DC, USA, Transportation Research Board, 2012, 17 s. (współautor Kieć M.).
Rola przepisów technicznych i promocja dobrej praktyki jako środka poprawy bezpieczeństwa ruchu, Drogownictwo, nr 4, 2012, s. 127-131.
Two Lane Roads With Multifunctional Median Lane. Procedia Social and Behavioral Sciences, Elsevier, Vol. 53, 2012 s.801 – 810 (współautor Tracz M.)