Miejsce pracy:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie


Wykształcenie:

absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Komunikacji, doktor nauk technicznych (1976), doktor habilitowany (1992), profesor (1993)


Specjalizacja:

zasady projektowania i projektowanie dróg


Osiągnięcia zawodowe i branżowe:

Autor wielu projektów budowy i przebudowy dróg o łącznej długości ok. 250 km, promotor 2 prac doktorskich zakończonych przyznaniem stopnia naukowego doktora i jednej zakończonej wydaniem monografii, recenzent 12 prac doktorskich, promotor ok. 300 prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich)


Ważniejsze publikacje:

Autorem lub współautor 11 książek i monografii, w tym: „Projektowanie i budowa dróg” oraz „Zasady projektowania dróg rolniczych w lessowych terenach erodowanych”