l

Zarejestruj się

e

Program

Warunki udziału

Partnerzy

Dobre praktyki i nowe rozwiązania

Program

Inauguracja

9:00-9:10 Otwarcie kolokwium
Zbigniew Kotlarek, Prezes Polskiego Kongresu Drogowego PKD

9:10-9:30 Key-note speech: Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska – Nowe doświadczenia konstrukcyjne i technologiczne na nawierzchniach betonowych w Polsce

Sesja I

Dobre doświadczenia i obserwacje wynikające z realizacji
nawierzchni betonowych

9:30-9:45 Ocena
właściwości betonu z nawierzchni autostrady A18 po 82 latach eksploatacji, dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ, dr
inż. Robert Jurczak ZUT, mgr inż. Filip Szmatuła, dr inż. Tomasz Rudnicki

9:45-10:00 Doświadczenia z eksperymentalnych odcinków na A4, A2– płyta o zbrojeniu ciągłym oraz gruba płyta na podbudowie z kruszywa niezwiązanego – prof. dr hab. inż. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska

10:00-10:15 Doświadczenia z eksploatacji i utrzymania autostrad
betonowych w Polsce: A4, Arkadiusz Polecki GDDKiA Wrocław

10:15-10:30 Nawierzchnia drogi betonowej ze zbrojeniem ciągłym –
aktualna sytuacja w Niemczech, Dipl.-Ing. Stefan Höller, BASt, Niemcy

10:30-10:45 Nawierzchnie betonowe ze zbrojeniem ciągłym
stalowym oraz zbrojeniem kompozytowym na realizowanych odcinkach w Polsce na
S7, A1 – dr inż. Małgorzata Konopska-Piechurska, mgr inż. Sebastian Witczak,
TPA

10:45-11:15 Q&A Pytania i odpowiedzi (moderator)

11:15-11:30 Przerwa

Sesja II

Badania i aktualne trendy nawierzchni betonowych

11:30-11:45 Doświadczenia krajowe z teksturowania
nawierzchni betonowych metodą grinding / grooving – Witold
Zapaśnik, GDDKiA

11:45-12:00 Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni
betonowych – doświadczenia z badań laboratoryjnych i
terenowych – dr inż. Marta Wasilewska, dr inż.
Paweł Gierasimiuk, Politechnika Białostocka

12:00-12:15 Równość nawierzchni betonowych – doświadczenia z
pomiarów, wyniki wskaźnika IRI w zależności od gradientu temperatury w
nawierzchni, dr inż. Aleksander Zborowski, TPA

12:15-12:30 Technologie szybkich napraw betonem szybkosprawnym
na przykładzie zrealizowanych kontraktów – wnioski do weryfikacji WWiORB –
Piotr Heinrich, OAT

12:30-12:45 Śrutowanie nawierzchni betonowych – techniki,
doświadczenia, możliwości techniczne – Andrzej Michałek, Łukasz Bagiński, SAT

12:45- 13:00 Q&A Pytania i odpowiedzi (moderator)

13:00-13:30 Przerwa

Sesja III

Innowacyjne rozwiązania i nowe trendy

13:30-13:45 Pierwsze nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych w Polsce na S7 – różne rozwiązania projektowe, prof. Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska; prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska

13:45-14:00 System Astra Floor – nowoczesne rozwiązanie dla
nawierzchni betonowych – Paweł Wolka, Astra-Polska

14:00-14:15 Możliwości monitorowania nawierzchni betonowych
ze zbrojeniem ciągłym oraz pracy szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach dyblowanych i
kotwionych – mgr inż. Paweł Szaj, TPA

14:15-14:30 Technologie obniżające ślad węglowy w nawierzchniach betonowych – Łukasz Szabat, Cemex

14:30-14:45 Nawierzchnia betonowa na podbudowie z kruszywa
niezwiązanego, doświadczenia z S7. Wymagania dla betonu (m.in. nieciągłe
uziarnienie vs. standardowe) i podbudowy z kruszywa – Krzysztof Zadrożny
STRABAG, Łukasz Hirszfeld, TPA

14:45-15:30 Q&A i podsumowanie (moderator)

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w Kolokwium jest przesłanie wypełnionego
online formularza rejestracyjnego oraz wpłatą należnej opłaty na rachunek
bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w
terminie do 5 listopada 2021 r. Indywidualny link do transmisji zostanie przesłany
na adres e-mail podany w zgłoszeniu w dniu poprzedzającym wydarzenie.

Opłata za udział w Konferencji wynosi 99 zł netto. Cena dotyczy
uczestnictwa jednej osoby i obejmuje udział w wydarzeniu on-line, dostęp do
materiałów związanych z tematyką wydarzenia i elektroniczny certyfikat
potwierdzający udział w Kolokwium.

W przypadku, gdy uczestnik Kolokwium potrzebuje, by zgłoszenie
zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji
“Drukuj” po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl.
Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem
na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe
pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie
płatności.

Odroczenie płatności jest możliwe po potwierdzeniu u
Organizatora. Niedokonanie wpłaty w terminie nie jest jednoznacznie z
rezygnacją z udziału w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu
wpłat dokonanych na mniej niż 48 godzin przez rozpoczęciem wydarzenia i nie
udzielenia dostępu do wydarzenia on-line.

Uczestnik może wycofać swój udział w wydarzeniu bez ponoszenia
kosztów, składając pisemne oświadczenie w terminie do 5 listopada 2021 r.
Rezygnację należy przesłać z adresu podanego w formularzu zgłoszeniowym na
adres biuro@kongresdrogowy.pl
.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym, Organizator
obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
lub niemożność korzystania z wydarzenia on-line spowodowane podaniem
nieprawidłowych danych rejestracyjnych, niewykonaniem lub niewłaściwym
wykonaniem rejestracji, nieposiadaniem przez użytkownika odpowiedniego sprzętu,
oprogramowania lub połączenia z siecią Internet wymaganego do przeprowadzenia
wydarzenia on-line.

Stawka VAT na usługi konferencyjne wynosi 23%, jednakże w
przypadku, gdy udział opłacany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych,
możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

W celu uzyskania zwolnienia z VAT należy przesłać załączone
oświadczenie (link)
na adres biuro@kongresdrogowy.pl.
Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do ceny netto podanej w
niniejszej ofercie. W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a)
uczestnika(ów).

Podczas zgłaszania udziału grupy pracowników prosimy o
wypełnienie formularza zgłoszenia indywidualnie dla każdego ze zgłaszanych
przedstawicieli (opcja zgłoś następnego).

Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT może być wspólne dla
wszystkich zgłaszanych przez jednostkę osób.

Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa
w konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy
(pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/77- regulamin) oraz zapoznanie
się i akceptację zasad przetwarzania danych osobowych (pełna treść: http://kongresdrogowy.pl/podstrona/78-rodo
).

https://kongresdrogowy.pl/files/upload/OSWIADCZENIE_VAT_WEBFORUM.pdf

Partnerzy

Polecane Konferencje

Loading...