Stan prac nad nowym rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach


Autor: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIiB)

Źródło:

VI KONFERENCJA BRD POLSKIEGO KONGRESU DROGOWEGO

Ratownictwo drogowe – jeden
z filarów Narodowego Programu Poprawy BRD

Termin:28.01.2016 -29.01.2016

Miejsce:Kazimierz Dolny, Dom Architekta

Prelegent: Marek Wierzchowski

Wybrane zagadnienia:

stan prac nad nowelizacja rozporządzeń: w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla autostrad płatnych, przepisy regulujące zarządzanie ruchem drogowym, przepisy dotyczące znaków i sygnałów drogowych

Loading...