V ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Odbyła się

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Śląskie Forum jest "flagową" imprezą PKD - powiedział otwierając obrady prezes Zbigniew Kotlarek. Odzwierciedla mocne stawianie przez stowarzyszenie na torowanie drogi postępowi technologicznemu w drogownictwie. Jego cechą wyróżniającą jest międzynarodowy charakter. Tak było już od pierwszej edycji Forum, która odbyła się także w Piekarach w 2013 r. - podkreślił z kolei Dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor. Konferencja w kolejnych latach gromadziła coraz więcej uczestników oraz firm, a V Forum jest już prawdziwie międzynarodowym kongresem, gdzie wystąpienia przedstawicieli polskiego drogownictwa oraz gości z Niemiec, Austrii oraz firm z różnych krajów dzieliły się po połowie.Program:

wtorek 25 kwietnia:

(opcjonalnie, liczba miejsc ograniczona)

13:00 – 14:00 – zakwaterowanie uczestników

14:00 – 14:45 - lunch

15:00 – 20:00 – wycieczka techniczna „Sztolnia Czarnego Pstrąga i Zabytkowa Kopalnia Srebra”

20:00 – kolacja z potrawami regionalnymi

środa 26 kwietnia:

9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 sesja inauguracyjna

11:00 przerwa kawowa

11:15 sesja I

 • Stan obecny i wyzwania na przyszłość w budownictwie drogowym w Niemczech - Prof.Dr Ulf Zander Bundesanstalt für Straßenwesen (45’)
 • Funkcjonalne właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych – doświadczenia austriackie - Maximilian Weixlbaum GESTRATA, TPA Wien (20’)
 • Trwałość zmęczeniowa mieszanek mineralno-bitumicznych z zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego - dr inż. Krzysztof Błażejowski Orlen Asfalt Sp. z o. o. (20’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

12:45 przerwa kawowa

13:00 sesja II

 • Właściwości akustyczne betonu płukanego oraz szlifowanego. Porównanie z SMA, asfaltem porowatym i innymi nawierzchniami bitumicznymi - Jens Skarabis Silentex GmbH (30’)
 • Projekt badawczy konsorcjum Politechniki Krakowskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Lubelskiej i IBDiM "Rozwój innowacji drogowych – ochrona przed hałasem drogowym" - Prof. Marian Tracz Politechnika Krakowska, (20’)
 • Redukcja grubości i wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni dzięki stabilizacji podbudowy georusztem trójosiowym - Piotr Mazurowski Tensar Polska sp. z o.o. (30')
 • MODBIT HIMA, właściwości i najciekawsze zastosowania - Marek Fecko LOTOS Asfalt (15’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

14:45 obiad

16:00 sesja III

 • Aktualny stan techniki pomiarowej wykorzystywanej do diagnostyki współczynnika tarcia w Niemczech – porównanie typowych współczynników tarcia dla nawierzchni asfaltowych i betonowych. Aktualne europejskie prace badawcze w tym zakresie - Dr Jürgen Schmidt IWS Messtechnik GmbH (30’)
 • Pomiary i sprzęt stosowany do oceny szorstkości nawierzchni (współczynnik tarcia) na przykładzie Polski i Norwegii - Wojciech Żurek GDDKiA O/Katowice (20’)
 • Aktualne prace badawczo-rozwojowe w zakresie poprawy jakości nawierzchni asfaltowych w Niemczech - Martin Muschalla TPA Bad Hersfaeld (30’)
 • Stabilizacja gruntów spoistych środkami jonowymiennymi w Polsce i w Niemczech – Marek Przeradzki Visolis /InfraCrete (15’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

17:45 przerwa kawowa

18:00 sesja IV

 • Oznakowanie poziome z taśm prefabrykowanych 3M – doświadczenia niemieckie w stosowaniu na nawierzchniach betonowych i asfaltowych dróg autostradowych, alternatywne metody aplikacji wraz z certyfikacją wykonawców i jej wpływem na jakość oznakowania - Waldemar Schottka 3M Deutschland GmbH (45’)
 • Cienkowarstwowe oznakowanie – dziś i jutro - Dawid Sybilak DOW Polska Sp Z o.o. (15’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

20:00 uroczysta kolacja, wystąpią Eugeniusz Kubat i Tomasz Pala z zespołem

czwartek 27 kwietnia:

10:00 sesja V

 • Doświadczenia z budowy i utrzymania nawierzchni betonowych w Polsce - Prof. Antoni Szydło Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (45’)
 • Utrzymanie i naprawa istniejących nawierzchni betonowych – częstotliwość remontów i utrzymanie szczelin dylatacyjnych - Ralf Alte-Teigeler Otto Alte-Teigeler GmbH (30’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

11:25 przerwa kawowa (czas na wymeldowanie)

11:45 sesja VI

 • Asset Management wyzwaniem XXI wieku - dr Agata Ciołkosz-Styk, dr inż. Sławomir Heller, Heller Ing. mbH (20’)
 • Planowanie utrzymania dróg samorządowych w Niemczech - Marek Skakuj Heller Ing. mbH, (20’)
 • Aktualne zagadnienia dotyczące zarządzania drogami w Niemczech - Roland Degelmann, Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (15‘)
 • Nowy poligon demonstracyjny, badawczy i kalibracyjny Federalnego Instytutu Badawczego Drogownictwa (duraBASt) - Stefan Höller, Bundesanstalt für Straßenwesen (25’)
 • Ocena nośności sieci drogowych z wykorzystaniem ugięciomierza laserowego TSD - Jacek Sudyka Instytut Badawczy Dróg i Mostów (20’)

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

13:35 podsumowanie i zakończenie Forum

14:00 obiad


Warunki:

W zależności od wybranych warunków zakwaterowania opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z jednym noclegiem:

1 050 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym (CENA PROMOCYJNA - ZAKWATEROWANIE W HOTELU PRIME + TRANSPORT)

1 150 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym (CENA PROMOCYJNA - ZAKWATEROWANIE W HOTELU PRIME + TRANSPORT)

Opłaty te obejmują:

- jeden nocleg (26/27.04.17) ze śniadaniem,

- udział w Forum w dniach 26-27.04.2017.,

- materiały konferencyjne,

- serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 26.04.2017.,

- serwis kawowy i obiad w dn. 27.04.2017.

B. Bez noclegów:

850 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

- udział w Forum w dniach 26-27.04.2017.,

- materiały konferencyjne,

- serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 26.04.2017.,

- serwis kawowy i obiad w dn. 27.04.2017.

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Liczba pokoi jednoosobowych ograniczona. Po wyczerpaniu puli pokoi w miejscu obrad Forum zakwaterowanie w innym hotelu (Organizator zapewni transport). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia (online lub w wersji papierowej) oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 14 kwietnia 2017 r.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum lub nr faktury VAT.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 18.04.2017 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości.


Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.kongresdrogowy.pl nie jest równoznaczne z akceptacją zgłoszenia. Na podany w formularzu adres email Organizator prześle dodatkową wiadomość, potwierdzającą rejestrację udziału wraz z informacjami dotyczącymi płatności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, rekomendujemy wypełnienie formularza na stronie a następnie wybór opcji "Drukuj". Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie podane dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych.


Polecane konferencje

Odbyła się

III Rajd Rowerowy

Między 21 a 24 czerwca odbył się III Rajd Rowerowy "Drogowcy na GreenVelo". W drodze po Polsce Wschodniej, w tym roku odwiedziliśmy Góry Świętokrzyskie i okolice Kielc.

Odbyła się

Kolokwium: WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI

Niezwykle aktualny i budzący sporo kontrowersji temat podwyższonych wymagań GDDKiA odnoszących się do współczynnika tarcia na nowych drogach, był tematem kolokwium Polskiego Kongresu Drogowego.

Odbyła się

II POMORSKIE FORUM DROGOWE

Profesjonalne zarządzanie siecią drogową i kompetencje po stronie administracji i firm drogowych, umożliwiające praktyczne zastosowanie tzw. Road Asset Management, były głównymi tematami konferencji.