Walne Zebranie PKD 25 czerwca

Zarząd PKD zwołał doroczne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na 25 czerwca w Warszawie. Odbędzie się ono w centrum konferencyjnym „Żurawia” w Warszawie.

Pierwszy termin zebrania wyznaczono na godz. 11:00, a – w przypadku braku quorum – w drugim terminie obrady rozpoczną się o godz. 11:15. Będzie to zebranie, na którym podsumowany zostanie rok 2018 oraz nakreślone plany na rok 2019, który jest ostatnim rokiem obecnej kadencji władz stowarzyszenia. Kolejne zebranie w roku 2020 będzie wybierać władze na nową pięcioletnią kadencję.

Miejscem obrad WZC będzie Centrum Konferencyjne „Żurawia” przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie.

Zarząd zaproponuje Walnemu Zebraniu następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Wybór Komisji: Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków,
 5. Sprawdzenie listy obecności, prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018,
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania Komisji za rok 2018 oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2018 r.
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok,
 • udzielenia absolutorium Zarządowi
 • 9. Przedstawienie przez Zarząd planów działalności Stowarzyszenia na rok 2019
 • 10. Przedstawienie przez Zarząd planu finansowego na rok 2019,
 • 11. Dyskusja
 • 12. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

przyjęcia planów działalności Stowarzyszenia na rok 2019,
przyjęcia planu finansowego na rok 2019

13. Wolne wnioski

14. Sprawozdanie z prac Komisji Uchwał i Wniosków

15. Zamknięcie obrad Zebrania.

Polecane artykuły

3 polskie referaty w Abu Zabi

Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC, po ocenie przez Komitety Techniczne, zakwalifikowało 3 referaty polskich autorów do wygłoszenia na Światowym Kongresie Drogowym 2019.

W grudniu Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową zostanie zorganizowany w Warszawie w dniach 4-5 grudnia 2019 roku, wspólnie przez Polski Kongres Drogowy i Inicjatywę Edukacyjną INFRAMA.


Dyrektor DSDiK Leszek Loch dziękuje za przyznane wyróżnienie

Wyróżnienia „Dobry Gospodarz” za drogi betonowe

Troje samorządowców zostało wyróżnionych nagrodą „Dobry Gospodarz”, przyznawaną przez Stowarzyszenie Producentów Cementu za budowę samorządowych dróg o nawierzchni betonowej.