Walne Zebranie PKD 25 czerwca

Zarząd PKD zwołał doroczne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na 25 czerwca w Warszawie. Odbędzie się ono w centrum konferencyjnym „Żurawia” w Warszawie.

Pierwszy termin zebrania wyznaczono na godz. 11:00, a – w przypadku braku quorum – w drugim terminie obrady rozpoczną się o godz. 11:15. Będzie to zebranie, na którym podsumowany zostanie rok 2018 oraz nakreślone plany na rok 2019, który jest ostatnim rokiem obecnej kadencji władz stowarzyszenia. Kolejne zebranie w roku 2020 będzie wybierać władze na nową pięcioletnią kadencję.

Miejscem obrad WZC będzie Centrum Konferencyjne „Żurawia” przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie.

Zarząd zaproponuje Walnemu Zebraniu następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Wybór Komisji: Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków,
 5. Sprawdzenie listy obecności, prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018,
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania Komisji za rok 2018 oraz wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2018 r.
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok,
 • udzielenia absolutorium Zarządowi
 • 9. Przedstawienie przez Zarząd planów działalności Stowarzyszenia na rok 2019
 • 10. Przedstawienie przez Zarząd planu finansowego na rok 2019,
 • 11. Dyskusja
 • 12. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

przyjęcia planów działalności Stowarzyszenia na rok 2019,
przyjęcia planu finansowego na rok 2019

13. Wolne wnioski

14. Sprawozdanie z prac Komisji Uchwał i Wniosków

15. Zamknięcie obrad Zebrania.

Polecane artykuły

Patronat PIARC dla Kongresu ZID

Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową został objęty honorowym patronatem PIARC. Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 grudnia w Warszawie.

Polskie stoisko w Abu Zabi

PKD jako Komitet Narodowy PIARC będzie miał swoje stoisko na wystawie towarzyszącej Światowemu Kongresowi Drogowemu. Do projektu mogą dołączyć zainteresowane firmy.

Stanowisko projektantów przedstawili: (od lewej) Tomasz Siwowski z Promost Consulting i Cezary Saganowski z Egis Poland.

Jak inżynier z inżynierem

Proponowane zapisy umowy projektanta z generalnym wykonawcą kontraktów budowlanych na budowę dróg były 2 lipca tematem spotkania przedstawicieli obu grup w Warszawie.