Branża utrzymaniowa chce dłuższych i indeksowanych umów

Polski Kongres Drogowy przesłał do Ministerstwa Infrastruktury, w imieniu firm utrzymaniowych, wystąpienie z propozycjami udoskonalenia systemu „utrzymaj standard”.

Wspólne stanowisko grupy firm realizujących kontrakty na utrzymanie dróg krajowych zawiera postulaty dotyczące najważniejszych spraw na styku: państwowy Zamawiający – Wykonawcy. Dotyczą one: sposobu kontraktacji, zakresu prac w ramach kontraktów utrzymaniowych oraz podziału ryzyk.

Zaproponowanie zmian w systemie, w jakim utrzymywane są drogi krajowe, we współdziałaniu z przedstawicielami branży, stanowiło jedno z zobowiązań Polskiego Kongresu Drogowego, zadeklarowanych podczas spotkania członków Zarządu i przewodniczących Komitetów Technicznych PKD w dniu 1 lutego 2017 r. z ówczesnym wiceministrem Infrastruktury i Budownictwa Jerzym Szmitem. Funkcjonowanie systemu utrzymania było tematem dwóch dużych konferencji: IV Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego w październiku 2017 r. i III Pomorskiego Forum Drogowego w czerwcu 2018 r. Podczas Forum w Sopocie odbyła się dyskusja „okrągłego stołu” z udziałem prezesów lub ich przedstawicieli czołowych firm utrzymaniowych. W jej trakcie dokonano przeglądu obszernego katalogu zagadnień wymagających zmian lub ulepszeń. Przekazane do MI „Stanowisko” jest opracowanym zapisem zgłoszonych wcześniej lub w trakcie tej debaty postulatów.

Wykonawcy uważają, że dla dróg krajowych powinien obowiązywać model Utrzymaj Standard z jasno określonymi zakresami robót, za które odpowiada Wykonawca oraz definicją standardu utrzymania drogi. Kontrakty powinny być zawierane na okres przynajmniej 5-6 lat. Nagrodą dla wykonawcy za poprawną realizację kontraktu powinno być prawo do jego przedłużenia (minimum o 2 lata). Dłuższe umowy muszą zawierać skuteczny mechanizm corocznej indeksacji wynagrodzenia, oparty na odpowiednim koszyku.

Zdaniem wykonawców, z zakresu utrzymania powinny być wyłączone prace obejmujące odtworzenie składników drogi, wynikające z ich naturalnej degradacji i konieczności wymiany. Kontrakty utrzymaniowe, w części objętej ryczałtowym wynagrodzeniem, powinny precyzować zakres utrzymania oraz przedmiar ilościowy, przypadający na poszczególne okresy, mieszczący się w ramach ryczałtu, tak aby po jego przekroczeniu możliwe było dopłacenie Wykonawcy z funduszy strukturalnych.

W budzącej zawsze największe spory kwestii podziału ryzyk, wykonawcy są zdania, że Zamawiający powinien ponosić ryzyko wszystkich zdarzeń nadzwyczajnych, w tym siły wyższej oraz zdarzeń mających znamiona katastrofy drogowej. Wykonawca powinien mieć możliwość dochodzenia odszkodowania za szkody wyrządzone na drodze utrzymywanej przez niego od Ubezpieczyciela sprawcy (obecnie w takich przypadkach ewentualne odszkodowanie otrzymuje Zamawiający).

Pełny tekst Stanowiska

Polecane artykuły

W poszukiwaniu modelu utrzymania dróg

Ocena funkcjonowania i propozycje usprawnień systemu utrzymania dróg krajowych były tematem debaty panelowej w czasie III Pomorskiego Forum Drogowego, które odbyło się w czerwcu w Sopocie.

Karol Markowski - zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Gdańsku podczas wystąpienia w Ostródzie. fot. PKD

Utrzymanie dróg to rosnący biznes

Potrzeby i zamierzenia zarządców oraz potencjał rynku w zakresie utrzymania dróg były głównym tematem październikowej konferencji i towarzyszącej wystawy podczas IV Forum Drogowego w Ostródzie.

Panel dyskusyjny na zakończenie sesji na temat modeli zarządzania. Od lewej: dr Sławomir Heller, Andrzej Maciejewski, Iwona Stępień-Pilipczuk. Fot. PKD

Gdynia: jak zmienia się zarządzanie drogami?

Kompleksowe zarządzanie drogami jako cel ewolucji dotychczasowych sposobów zarządzania drogami krajowymi, było głównym tematem zakończonego 9 czerwca w Gdyni II Pomorskiego Forum Drogowego.