Podsumowanie dobrego roku

Obradujące 21 czerwca Walne Zebranie Członków PKD jednomyślnie udzieliło absolutorium Zarządowi za działalność w roku 2017. W dyskusji podkreślono umacnianie się pozycji stowarzyszenia i bezpieczną sytuacje finansową.

W działalności programowej rok 2017 upłynął pod znakiem wprowadzenia na zupełnie nowy poziom współpracy międzynarodowej, aktywnego udziału w działaniach kontynuujących procesy optymalizacji inwestycji drogowych, umocnienia się roli PKD jako organizatora cieszących się uznaniem konferencji propagujących wiedzę techniczną. Zwieńczeniem i podkreśleniem nowej, wzmocnionej pozycji PKD, stało się odświeżenie logotypu i innych elementów identyfikacji wizualnej, w tym uruchomienie nowej strony internetowej - powiedział prezes Zarządu Zbigniew Kotlarek.

W obszarze współpracy międzynarodowej najważniejszym wydarzeniem było wznowienie kontaktów ze Światowym Stowarzyszeniem Drogowym PIARC. W lutym ub. roku - przypomniał prezes PKD - odbyło się w Warszawie spotkanie z sekretarzem generalnym PIARC, podczas którego uzgodniono zainicjowanie procedury nadania PKD statusu narodowego komitetu tej organizacji.Komitet Wykonawczy PIARC, obradujący w październiku w Bonn, podjął potwierdzającą to uchwałę. Formalne podpisanie porozumienia między PIARC i PKD dokonało się w lutym tego roku, podczas sesji zamykającej Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy w Gdańsku.

W najbliższej przyszłości kontynuowane będą dotychczasowe kierunki współpracy, w ramach PIARC, Federacji Drogowej Unii Europejskiej ERF i w ramach dwustronnych porozumień, zwłaszcza z partnerami niemieckimi: FGSV i BASt. Organizowane będą cieszące się rosnącym zainteresowaniem regionalne fora drogowe w województwach śląskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim. W styczniu 2019 roku - zapowiedział Zb. Kotlarek - PKD zorganizuje po raz pierwszy Dolnośląskie Forum Drogowe we Wrocławiu.

Ożywiona działalność programowa przyczynia się także do umacniania się finansowych podstaw stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2017 i podjęło decyzje o przeznaczeniu wypracowanej nadwyżki na cele statutowe.

Skrócona prezentacja sprawozdania

Polecane artykuły

Walne Zebranie Członków PKD 25 czerwca

Zarząd PKD zwołał doroczne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na 25 czerwca. Odbędzie się ono w Centrum Konferencyjnym „Żurawia” w Warszawie.

„Beton w drogownictwie” z wieloma patronami

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz objęli honorowym patronatem „Beton w drogownictwie”.

ERF rekomenduje jednolite parametry oznakowania dróg

Federacja Drogowa UE rekomenduje przyjęcie jednolitych standardów oznakowania dróg jako zapisu w przygotowywanej nowej dyrektywie o zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.