Prawo zamówień rok po nowelizacji

Działanie dyrektyw zamówieniowych w systemie krajowym po ponad roku od nowelizacji Prawa zamówień publicznych było tematem konferencji zorganizowanej 11 grudnia przez Grupę Doradczą KZP.

Nowelizacja z dnia 28 lipca 2016 r. objęła swym zakresem ponad 60% przepisów ustawy - przypomniała Żaklina Ossowska, Prezes Grupy Doradczej KZP. Mimo to została nazwana tylko „małą nowelizacją”, z uwagi na trwające prace legislacyjne nad zupełnie nową ustawą Pzp. Zadaniem „małej nowelizacji” było pilne dostosowanie naszego prawa do przepisów unijnych – Dyrektywy klasycznej 2014/24/UE, Dyrektywy sektorowej 2014/25/UE i Dyrektywy ws. koncesji 2014/23/UE. Dyrektywy te wymuszają jednak na państwach członkowskich jeszcze dalej idące zmiany, m.in. pełną cyfryzację procedur zamówieniowych. Dlatego też Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień Publicznych pracują nad nowym prawem zamówieniowym. Ostatecznie polskie prawodawstwo powinno być dostosowane do dyrektyw do 18 października 2018 r.

Strategię Komisji Europejskiej na rzecz poprawy skuteczności zamówień publicznych przedstawiła adw. Marta Laszuk z Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP. Pakiet Komisji Europejskiej w sprawie zamówień publicznych, opublikowany 3 października 2017 r., zawiera m.in. komunikat w sprawie dobrowolnej oceny ex-ante dużych projektów infrastrukturalnych i zalecenie w sprawie profesjonalizacji zamówień publicznych w państwach członkowskich. Prelegentka zachęcała wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zamówień publicznych na innowacje.

Iwona Zielińska, ekspert ds. zamówień publicznych i umów na roboty budowlane w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Drogownictwa zwróciła uwagę na problemy związane z podziałem ryzyk pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Przedstawiła również stanowisko Krajowej Izy Odwoławczej wobec nadmiernego obciążania przez zamawiających ryzykami budowlanymi wykonawców, oraz zagrożenia z tego płynące. Przypomniała też o konieczności wdrożenia matrycy ryzyk, wypracowanej przez Radę Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa.

Ułomności środków ochrony prawnej w obecnie obowiązującym Prawie zamówień publicznych były tematem prezentacji Dariusza Ziembińskiego z Kancelarii Ziembiński & Partnerzy. Wskazał takie problemy jak brak możliwości kwestionowania wyboru oferty, która powinna być odrzucona lub wykonawcy podlegającego wykluczeniu, przez wykonawców, którzy sami odpadli z przetargu; brak możliwości wykazania interesu w żądania unieważnienia postępowania przez wykonawcę, który odpadł z przetargu; problemy z działaniami zamawiającego podejmowanymi obok uruchomionej procedury odwoławczej oraz wiele innych ułomności, które prowadzą do przyzwolenia na czynności sprzeczne z pryncypiami ustawy.

Inne tematy poruszane podczas konferencji to „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”, w tym alternatywne środki komunikacji elektronicznej oraz harmonogram prac do integracji Centralnego Repozytorium Danych z usługą odwołania elektronicznego w październiku 2019 r., istotne orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące podwykonawstwa, a także zakres zmian, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną wprowadzone w projektowanej ustawie zamówieniowej. Kierunki tych zmian maja być poddane konsultacjom społecznym w początkach 2018 roku - zapowiedziała Joanna Sauter-Kunach z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju.

Polski Kongres Drogowy był jednym z patronów konferencji.

Polecane artykuły

Śląskie Forum Drogownictwa tro jedna z tych imprez PKD, które cieszą się nieodmiennym zainteresowaniem. Fot. PKD

2019: bogaty kalendarz imprez

Popularne fora regionalne na Śląsku oraz Warmii i Mazurach, sprawdzone imprezy sportowe i kolokwia eksperckie – to filary oferty programowej PKD na rok 2019, którą Zarząd zatwierdził 12 grudnia.

Końcowym akcentem warsztatów było zaprezentowanie wniosków wypracowanych w grupach roboczych. Fot. Anna Rogalińska, viaexpert

Polscy i niemieccy drogowcy na roboczym spotkaniu w Szczecinie

„Chcemy dzielić się doświadczeniami i uczyć od siebie” - zadeklarowali uczestnicy polsko - niemieckiej konferencji ekspertów z dziedziny drogownictwa, która obradowała 5-7 grudnia br. w Szczecinie.

Budowa drogi S17 w woj. lubelskim. Fot. GDDKiA

Do zakochania w betonie jeden krok

Doświadczenia Zamawiającego oraz generalnych wykonawców z budowy drogi S17 z Kurowa do węzła „Lubelska” były 29 listopada tematem specjalnej sesji II Lubelskiej Konferencji Techniki Drogowej.