Rekomendacje ERF dla bezpieczeństwa robót drogowych

Choć wypadki śmiertelne podczas prac remontowych na drogach stanowią nikły procent ogólnych statystyk bezpieczeństwa ruchu drogowego, to powodem do niepokoju jest fakt, że w budownictwie drogowym właśnie one należą do najbardziej niebezpiecznych – wskazuje ERF w swym stanowisku „Ku bezpieczniejszym strefom robót”.

Federacja Drogowa Unii Europejskiej ERF opublikowała w końcu marca br. opracowanie, przygotowane przez działającą od 2011 roku grupę roboczą, pod kierownictwem Johna Krepsa. Zadaniem jakie postawiono przed Grupą, było staranne zbadanie krajowych przepisów w wybranych krajach Unii: Hiszpanii, Włoszech, Francji, Austrii, Niemczech i Belgii oraz konkretnych przykładów urządzenia i wyposażenia stref robót w celu znalezienia najlepszych praktyk i stworzenia na ich podstawie projektu wytycznych.

Grupa robocza zgromadziła bogaty materiał zawierający szczegółowe informacje o krajowych regulacjach, znakach drogowych i oznakowaniu poziomym stosowanym w strefach robót. Badania skupiały się na głównych drogach, należących do transeuropejskiej sieci TEN-T. Zebrano dane o najczęściej używanym wyposażeniu, które następnie poddano ocenie panelu ekspertów pod kątem skuteczności w ograniczaniu ryzyka. Efektem tej oceny stały się rekomendowane minimalne poziomy spełniania przez poszczególne elementy wymogów funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Kraje do badań dobrano nieprzypadkowo – są to państwa o najwyżej rozwiniętej infrastrukturze drogowej, ale jednocześnie dość już wiekowej. Większość sieci drogowej powstawała tam w okresie boomu lat 60. ubiegłego wieku co nakazuje zakładać, że w najbliższym czasie będzie musiała przejść gruntowną renowację albo przynajmniej będzie wymagać więcej pracy przy utrzymaniu. Również rosnący ruch tranzytowy i międzynarodowy sprawiają, że będzie rosła potrzeba przejrzystych i zharmonizowanych rozwiązań dla stref robót w poszczególnych krajach. Obecnie każdy kraj stosuje swoje własne wytyczne i przepisy.

Pomimo ogólnej poprawy w dziedzinie brd jako całości, miejsca wykonywania robót pozostają szczególnie niebezpieczne, gdyż stanowią nieoczekiwaną zmianę warunków jazdy. Badani kierowcy deklarują, że jazda w strefie robót nie jest niebezpieczna, a oni sami zachowują ostrożność, dostosowują prędkość i zachowują wymagane odstępy od innych pojazdów. Niestety, realia są inne – kierowcy często wtedy narażają na niebezpieczeństwo siebie, innych użytkowników i osoby wykonujące roboty.

Mamy nadzieję, że nasz dokument umocni świadomość znaczenia polepszenia bezpieczeństwa w strefach robót, na szczeblu Unii i w poszczególnych państwach członkowskich – powiedział dyrektor generalny ERF Christophe Nicodème. Komisja Europejska dokonuje obecnie przeglądu dyrektywy 2008/96 o zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury i raport ERF może stanowić wkład w promowanie skoordynowanego podejścia do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem drogowym.

Stanowisko zawiera rekomendacje („najlepsze praktyki”) dotyczące wszystkich typów urządzeń, stosowanych w czasowej organizacji ruchu w strefach robót: systemów powstrzymywania (barier ochronnych i poduszek zderzeniowych), separatorów pasów ruchu, świateł ostrzegawczych, znaków pionowych, tymczasowego oznakowania poziomego, innych środków, a także rozwiązań z dziedziny ITS.

Polski Kongres Drogowy przygotowuje na 28 maja w Warszawie konferencję „Bezpieczeństwo pracy w drogownictwie”, której jednym z tematów będzie bezpieczeństwo w strefach robót.

Pełny tekst opracowania ERF (ang.)


Polecane artykuły

Ruszyła rejestracja na Światowy Kongres Drogowy 2019

26 Światowy Kongres Drogowy odbędzie się w dniach 6-10 października br w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na stronie internetowej Kongresu można już rejestrować udział.

Konsultacje katalogu mostowego

Ministerstwo Infrastruktury prosi o nadsyłanie do 11 stycznia uwag do projektu „Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów", opublikowanego na rządowych stronach www.

Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Fot. PKD

Patronat GDDKiA nad Forum Tunelowym

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora DKiA objął honorowym patronatem Polskie Forum Tunelowe, które odbędzie się 23 stycznia we Wrocławiu.