Kolokwium: WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI A BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zapisz się

Termin: 20.06.2017

Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne NIMBUS, Aleje Jerozolimskie 98


Niezwykle aktualny i budzący sporo kontrowersji temat podwyższonych wymagań GDDKiA odnoszących się do współczynnika tarcia nawierzchni na nowych drogach, zwłaszcza o nawierzchni betonowej będzie tematem kolokwium Polskiego Kongresu Drogowego, zorganizowanego z inicjatywy Komitetu Nawierzchni Betonowych i Komitetu Nawierzchni Bitumicznych. Kolokwium to, według definicji słownikowej, sympozjum naukowe, sesja poświęcona określonemu tematowi. Przede wszystkim zaś po łacinie oznacza rozmowę. I taki charakter rozmowy, merytorycznej i pozwalającej na dogłębne przedstawienie swoich racji jej uczestnikom mieć będzie to specjalistyczne spotkanie. W jego trakcie omówione zostaną właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych według przepisów technicznych i w dokumentach przetargowych Zamawiających. Powodują one określone konsekwencje, gdy zawyżone - zdaniem części uczestników rynku - wymagania przekładają się na zobowiązania gwarancyjne albo gdy współczynnik tarcia jest wprowadzany jako pozacenowe kryterium oceny ofert. Sprawa jest dodatkowo skomplikowana przez brak uznanych standardów dotyczących badań tego parametru, wiarygodności systemów pomiarowych, powtarzalności i odtwarzalności wyników czy sprzętu stosowanego do badań.


Program:

Program:

10:00 - 12.00 Sesja I

Właściwości przeciwpoślizgowe w przepisach technicznych. Co dalej? - dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, emer. prof. Politechnika Warszawska (15')

Właściwości przeciwpoślizgowe w dokumentach przetargowych GDDKiA - referat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (tytuł i autor do potwierdzenia) (20')

Aktualne problemy związane z oceną stanu i wymaganiami zawartymi w kontraktach budowlanych: wymagania gwarancyjne i współczynnik tarcia jako pozacenowe kryterium oceny ofert - dr inż. Igor Ruttmar, prezes TPA (25')

Badania współczynnika tarcia nawierzchni drogowych w Polsce: sprzęt, procedury pomiarowe i wymagania - Tomasz Mechowski, kierownik Zakładu Diagnostyki Nawierzchni Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (30')

Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych w Polsce: dlaczego mamy problemy z ich oceną? - dr inż. Marta Wasilewska Politechnika Białostocka (25')

12.00 - 12.20 przerwa kawowa

12.20 Sesja II

O punktowej i ciągłej metodzie pomiaru współczynnika tarcia nawierzchni drogowych - dr inż. Dariusz Godlewski Politechnika Warszawska i Stanisław Szpinek, Polska Inżynieria sp. z o.o. (25')

Hałaśliwość nawierzchni drogowych w zależności od technologii ich wykonania - dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. Politechniki Białostockiej (25')

Wpływ kruszywa na właściwości przeciwpoślizgowe i akustyczne nawierzchni - Grzegorz Korzanowski, Śląskie Kruszywa Naturalne (20')

Optymalizacja szorstkości i właściwości akustycznych nawierzchni drogowych w teorii i praktyce - dr inż. Wiesław Dąbrowski, przewodniczący Grupy Roboczej PKD Nawierzchnie Betonowe (20')

Dyskusja generalna - moderacja: dr inż. Tadeusz Suwara, Zbigniew Kotlarek

15.00 obiad, zakończenie kolokwium


Warunki:


Opłata za udział w Kolokwium wynosi:

100 zł z VAT - dla członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy i pracowników administracji publicznej

lub

200 zł z VAT - dla pozostałych uczestników

Opłata ta obejmuje:

- udział w Kolokwium w dniu 20.06.2017.,

- materiały konferencyjne,

- serwis kawowy

- lunch

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%

Warunkiem uczestnictwa w Kolokwium jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty w terminie do 13.06.2017r..

Obniżona opłata za udział w Kolokwium dotyczy członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy oraz pracowników administracji publicznej.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Kolokwium lub nr faktury VAT.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kolokwium w terminie późniejszym niż 15.06.2017 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Rezygnacja wymaga formy pisemnej (e-mail, faks lub list).

Polecane konferencje

Zapisz się

II POMORSKIE FORUM DROGOWE

Profesjonalne zarządzanie siecią drogową i kompetencje po stronie administracji i firm drogowych, umożliwiające praktyczne zastosowanie tzw. Road Asset Management, będą głównymi tematami konferencji.

Zapisz się

III Rajd Rowerowy

Między 21 a 24 czerwca zapraszamy na III Rajd Rowerowy "Drogowcy na GreenVelo". W drodze po Polsce Wschodniej, w tym roku rajd odwiedzimy Góry Świętokrzyskie i okolice Kielc.

Odbyła się

V ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA

Z udziałem ponad 190 gości z całej Polski i kilku krajów europejskich obradowało w Piekarach Śląskich w dniach 26-27 kwietnia 2017 r. V Śląskie Forum Drogownictwa