Kolokwium: WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI

Odbyła się


Termin: 20.06.2017

Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne NIMBUS, Aleje Jerozolimskie 98


Niezwykle aktualny i budzący sporo kontrowersji temat podwyższonych wymagań GDDKiA odnoszących się do współczynnika tarcia nawierzchni na nowych drogach, zwłaszcza o nawierzchni betonowej będzie tematem kolokwium Polskiego Kongresu Drogowego, zorganizowanego z inicjatywy Komitetu Nawierzchni Betonowych i Komitetu Nawierzchni Bitumicznych. Kolokwium to, według definicji słownikowej, sympozjum naukowe, sesja poświęcona określonemu tematowi. Przede wszystkim zaś po łacinie oznacza rozmowę. I taki charakter rozmowy, merytorycznej i pozwalającej na dogłębne przedstawienie swoich racji jej uczestnikom mieć będzie to specjalistyczne spotkanie. W jego trakcie omówione zostaną właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych według przepisów technicznych i w dokumentach przetargowych Zamawiających. Powodują one określone konsekwencje, gdy zawyżone - zdaniem części uczestników rynku - wymagania przekładają się na zobowiązania gwarancyjne albo gdy współczynnik tarcia jest wprowadzany jako pozacenowe kryterium oceny ofert. Sprawa jest dodatkowo skomplikowana przez brak uznanych standardów dotyczących badań tego parametru, wiarygodności systemów pomiarowych, powtarzalności i odtwarzalności wyników czy sprzętu stosowanego do badań.


Program:


10:00 - 12.00 Sesja I

Właściwości przeciwpoślizgowe w przepisach technicznych. Co dalej? - dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, emer. prof. Politechnika Warszawska (15')

Właściwości przeciwpoślizgowe w dokumentach przetargowych GDDKiA - Leszek Bukowski, Departament Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (20')

Aktualne problemy związane z oceną stanu i wymaganiami zawartymi w kontraktach budowlanych: wymagania gwarancyjne i współczynnik tarcia jako pozacenowe kryterium oceny ofert - dr inż. Igor Ruttmar, prezes TPA (25')

Badania współczynnika tarcia nawierzchni drogowych w Polsce: sprzęt, procedury pomiarowe i wymagania - Tomasz Mechowski, kierownik Zakładu Diagnostyki Nawierzchni Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (30')

Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych w Polsce: dlaczego mamy problemy z ich oceną? - dr inż. Marta Wasilewska Politechnika Białostocka (25')

12.00 - 12.20 przerwa kawowa

12.20 Sesja II

O punktowej i ciągłej metodzie pomiaru współczynnika tarcia nawierzchni drogowych - dr inż. Dariusz Godlewski Politechnika Warszawska i Stanisław Szpinek, Polska Inżynieria sp. z o.o. (25')

Hałaśliwość nawierzchni drogowych w zależności od technologii ich wykonania - dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. Politechniki Białostockiej (25')

Wpływ kruszywa na właściwości przeciwpoślizgowe i akustyczne nawierzchni - Grzegorz Korzanowski, Śląskie Kruszywa Naturalne (20')

Optymalizacja szorstkości i właściwości akustycznych nawierzchni drogowych w teorii i praktyce - dr inż. Wiesław Dąbrowski, przewodniczący Grupy Roboczej PKD Nawierzchnie Betonowe (20')

Dyskusja generalna - moderacja: dr inż. Tadeusz Suwara, Zbigniew Kotlarek

15.00 obiad, zakończenie kolokwium


Warunki:


Opłata za udział w Kolokwium wynosi:

100 zł z VAT - dla członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy i pracowników administracji publicznej

lub

200 zł z VAT - dla pozostałych uczestników

Opłata ta obejmuje:

- udział w Kolokwium w dniu 20.06.2017.,

- materiały konferencyjne,

- serwis kawowy

- lunch

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%

Warunkiem uczestnictwa w Kolokwium jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia (online lub w wersji papierowej) oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 16 czerwca 2017 r.

Obniżona opłata za udział w Kolokwium dotyczy członków Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy oraz pracowników administracji publicznej.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Kolokwium lub nr faktury VAT.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kolokwium w terminie późniejszym niż 16.06.2017 r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Rezygnacja wymaga formy pisemnej (e-mail, faks lub list).

Polecane konferencje

Zapisz się

VII Międzynarodowa Konferencja Śląskie Forum Drogownictwa

Katowice

Wiodącymi tematami będzie walka z hałasem drogowym w kontekście różnych nawierzchni dróg oraz zapewnienie jakości dróg. Wśród prelegentów tradycyjnie znajdzie się wielu ekspertów z Niemiec.

Zapisz się

V Rajd Rowerowy Drogowcy na GreenVelo

Łańcut

Po raz piąty zapraszamy wszystkich drogowców na rajd rowerowy szlakiem GreenVelo – tym razem na Podkarpacie. Spotkamy się w Łańcucie – mieście, położonym w „Królestwie Pogórze Karpackie”

Odbyła się

Beton w drogownictwie

Suwałki

Międzynarodowa konferencja i wystawa poświęcona wykorzystaniu betonu w budowie dróg i zagospodarowaniu miejskich przestrzeni publicznych.