Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu

Zapisz się

Konferencja jest kontynuacją, ze znacznym poszerzeniem zakresu tematycznego, ubiegłorocznego kolokwium „Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym”. Celem tego przedsięwzięcia jest zainicjowanie w środowisku drogowym działań dla włączenia się w realizację postanowień konferencji COP24 w Katowicach.

W efekcie wypracowanego porozumienia państwa-strony zobowiązały się przygotować swój program ograniczania emisji i przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju: oszczędnego korzystania z zasobów i dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym. Konferencja ma służyć zapoznaniu środowiska drogowego z przewidywanymi konsekwencjami ustaleń szczytu, zaprezentowaniu dotychczas stosowanych rozwiązań w zakresie recyklingu starych nawierzchni asfaltowych i wykorzystania zasobów wtórnych, w tym popiołów z energetyki w budowie i remontach dróg. Będzie też służyć zainicjowaniu debaty na temat możliwości znacznego poszerzenia ich wykorzystania.


Program:

27 lutego 2019 r.

Poznań, hotel ALTUS, ul. Św. Marcin 40

10.00 Sesja I Drogownictwo wobec wyzwań klimatycznych

Otwarcie, przywitanie gości: Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, Marek Napierała, dyrektor Oddziału GDDKiA w Poznaniu, Igor Ruttmar, przewodniczący Komitetu Nawierzchni Asfaltowych

Zadania przed działem transportu w zakresie obniżania emisji i przeciwdziałania zmianom klimatu – propozycja: Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury (20)

Drogownictwo a gospodarka o obiegu zamkniętym: rozważania po szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach – dr inż. Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska (25’)

Perspektywy i kierunki rozwoju technologii nawierzchni drogowych w aspekcie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju – prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski, Politechnika Warszawska (25’)

Pytania i odpowiedzi (5’)

11.30 przerwa kawowa

11:50 Sesja I Recykling nawierzchni asfaltowych metodą „na gorąco”

Zagospodarowanie destruktu asfaltowego powstałego podczas remontów i przebudów dróg krajowych w Wielkopolsce – Bogdan Bogdański (GDDKiA O/Poznań) (15’)

Wytyczne i zalecenia dotyczące pozyskiwania granulatu asfaltowego i projektowania mieszanek z jego zastosowaniem. Dokumenty powstałe w ramach projektu RID I/6 - doc. dr inż. Jacek Alenowicz Politechnika Gdańska (25’)

Projekt InnGA: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej – dr inż. Wojciech Bańkowski Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Karol Gałązka Budimex SA (25’)

dyskusja

13:10 przerwa kawowa

13:30 Sesja III Uboczne produkty spalania i inne zasoby wtórne

Zasoby antropogeniczne z górnictwa i energetyki – perspektywy dla drogownictwa – dr inż. Tomasz Szczygielski Politechnika Warszawska, Polska Unia UPS (20’)

Właściwości i zastosowania popiołów z energetyki i spalarni odpadów – dr inż. Daria Zielińska, Kierownik Działu Ochrony Środowiska, Rozwoju i Wdrożeń PPU ECO-ZEC sp. z o.o. (20’)

Nasypy na drodze ekspresowej S17 z mieszanin żużlowo-popiołowych – inż. Krzysztof Zadrożny Strabag (15’)

Prezentacja PGE Ekoserwis (do potwierdzenia)

15:00 zakończenie konferencji, obiad


Warunki:

Opłaty za udział w konferencji:

A. Bez noclegu:

600 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w konferencji w dniu 27.02.2019,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 27.02.2019.

B. Z kolacją w dn. 26.02.2019 i jednym noclegiem (26/27.02.2019):

1000 zł z VAT - miejsce w pokoju 2-osobowym

lub

1100 zł z VAT - pokój 1-osobowy

Opłaty te obejmują:

 • kolację w dn. 26.02.2019
 • jeden nocleg w Hotelu Altus*** (26/27/02.2019) ze śniadaniem,
 • udział w konferencji w dniu 27.02.2019,
 • materiały konferencyjne,
 • serwis kawowy i obiad w dn. 27.02.2019

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o 11:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Dojazd i parkowanie (kliknij, żeby zobaczyć większy obszar):

Zobacz większy obszar

W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu brak miejsc parkingowych, na grafice powyżej zostały oznaczone płatne parkingi znajdujące się w pobiliżu. Przeciętna opłata wynosi 5 zł za godzinę; 50 zł za dzień.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 19 lutego 2019 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji w terminie późniejszym niż 21 lutego 2019r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik konferencji potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności. W przypadku pobierania proformy prosimy pamiętać o tym, by wybrać także opcję "Wyślij".

------------------------

Regulamin uczestnictwa w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy


Postanowienia Ogólne

Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

"elektroniczne potwierdzenie rejestracji" oznacza indywidualną zgodę wejścia na konferencję;

"służby porządkowe" i "służby informacyjne" oznacza osoby wyznaczone do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w konferencji, w tym do kontroli uprawnień uczestników konferencji do wstępu na teren konferencji.

"teren konferencji" oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest konferencja.

"uczestnik konferencji" lub "uczestnik" oznacza osobę uczestniczącą w konferencji na podstawie elektronicznego potwierdzenia rejestracji lub zaproszenia.

§2

Warunki uczestnictwa

Uczestnik konferencji poprzez wysłanie zgłoszenia online

 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania oraz że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem konferencji w razie takich potrzeb. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w tej części jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w konferencji. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • §3 Przepisy porządkowe
  Uczestnicy konferencji są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Centrum Konferencyjnego Hali Stulecia we Wrocławiu,
  Uczestnicy konferencji mogą przebywać na terenie konferencji tylko w godzinach otwarcia oznaczonych przez Organizatora. Zabronione jest prowadzenie przez uczestników konferencji jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
  W miejscu organizowanego wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego.

  §4 Odpowiedzialność za szkody
  Uczestnicy konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty).

  §5 Przepisy końcowe
  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
  Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody uczestnika.
  Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego wydarzenia.
  W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.
  W przypadku sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim.
  Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

Polecane konferencje

Za 4 dni

I Polskie Forum Tunelowe

Wrocław

Międzynarodowa konferencja na temat budowy i bezpiecznej eksploatacji tuneli w stolicy regionu, w którym przygotowywana jest budowa najdłuższego tunelu w Polsce.

Odbyła się

II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej

Lublin

PKD, Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz Cement Ożarów zapraszają na II Lubelską Konferencję Techniki Drogowej „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe”.

Odbyła się

V Mistrzostwa Polski Drogowców w piłce siatkowej

Giżycko

Od 2017 roku oficjalne mistrzostwa Polski tej kategorii zawodowej, uznawane przez PZPS. Biorą w nich udział drużyny reprezentujące jednostki administracji drogowej i firmy tej branży.