Kazimierz Kłosek

Miejsce pracy:

Katedra Dróg i Mostów oraz Zakładu Dróg i Kolei Politechniki Śląskiej w Gliwicach


Wykształcenie:

profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk technicznych, absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej


Specjalizacja:

Posiada kwalifikacje i uprawnienia samodzielnego pracownika naukowego w zakresie geotechniki, budownictwa komunikacyjnego i budownictwa na terenach górniczych


Osiągnięcia zawodowe i branżowe:

Od 1991 r. jest profesorem nadzwyczajnym. Jest też autorem ponad 150 prac naukowo-badawczych, ponad 250 ekspertyz oraz wielu zrealizowanych projektów kolejowych i drogowych, w tym konsultacji i projektów budowlanych dla autostrad A4 i A1, dla MOP-ów na odcinku Katowice-Kraków, monitoring projektowania i budowy autostrady A-4 na odcinku Węzeł Sośnica – Węzeł Batory. Kazimierz Kłosek jest doradcą i ekspertem wielu firm, oraz biegłym sądowym i prokuratorskim.


Ważniejsze publikacje:

Napisał ponad 200 opublikowanych rozpraw, artykułów, referatów, w tym około 50 za granicą (USA, Japonia, Kanada, Włochy), głównie z zakresu budownictwa komunikacyjnego.